-->

2019 Yılı Kurum içi Değerlendirme Raporu Senota'da Onaylandı

31 Mart 2020

T.C.

 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARI

TOPLANTI SAYISI

KARAR TARİHİ

07

12.03.2020

KARAR NO:2020/62

23/11/2019 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği' nin '17. madde, 1. bendi b' fıkrasına göre; hazırlanan 2019 yılı Kurum içi Değerlendirme Raporunun ekteki şekilde uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

18/03/2020

ASLI GİBİDİR e-imzalıdır. Murat TOK

Genel Sekreter

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması https://ebelge.ibu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BENN5VERP adresinden yapılabilir.

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2019

GİRİŞ

Kurum Hakkında Bilgiler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)

1. İletişim Bilgileri

Rektör: Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Gölköy Kampüsü Bolu

Telefon: 0 374 253 42 58

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Gölköy Kampüsü Bolu

Telefon:0 374 253 43 23

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Tarihsel Gelişimi

Türkiye'nin iki büyük şehri olan Ankara ve İstanbul illerinin arasında doğal güzelliklerle çevrili, ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 25'inci maddesine eklenen Ek 16'ncı maddesi ile kurulmuştur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gazi Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bolu Eğitim Yüksekokulu ve Bolu Meslek Yüksekokulu ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Düzce Meslek Yüksekokulu'nun birikimlerini temel alarak, 1992 yılında kurulan 23 üniversiteden biridir.

Başlangıçta 4.000 civarında öğrenci ve 192 akademik personele sahip olan Üniversitemizin birimleri, Bolu’dan Düzce’ye,

Akçakoca’dan Gerede’ye ve Mengen’den Mudurnu’ya kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Bolu şehir merkezine 8 km uzaklıktaki İzzet Baysal yerleşkesi benzersiz bir doğa güzelliğinin içinde yer almaktadır. Kuruluşundan itibaren hızla gelişen Üniversitemizde 2005 yılı sonu itibariyle öğrenci sayısı 16.195’e, akademik personel sayısı 1020’ye, idari personel sayısı 817'ye ulaşmıştır.

Düzce Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuş ve Üniversitemiz bünyesinde bulunan Düzce Tıp

Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Düzce Sağlık Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Düzce Üniversitesine bağlanmıştır.

Üniversitemiz, Düzce Üniversitesi ayrıldıktan sonra da hızlı gelişimine devam ederek bünyesine yeni fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüler eklenmiş, bugün 16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 16 Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1412 akademik, 771 idari personel ve 30.137 öğrenci ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

 09.05.2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle  Üniversitemizin ismi başına ''Bolu'' kelimesi eklenerek "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi" olmuştur.

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi;  evrensel  standartlarda eğitim-öğretim  yaparak  insanlığın gelişimine  hizmet  edecek  nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke  gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon:

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

 

Temel Değerlerimiz

 Ortak akıl ve

Katılımcılık

Çalışanların bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmasını sağlamak ve tüm paydaşların görüş ve düşüncelerine değer vermek.

 

 

 Etik

Değerlere

Bağlılık

 

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal ve bireysel tüm faaliyetlerde hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere uymak.

 Girişimcilik ve

Yenilikçilik

 

Özgüveni yüksek, yeni fikirlere açık bireyler yetiştirerek katma değeri yüksek yeni ürün ve hizmetler üretmek.

 Toplumsal

Katkı

 

Eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma çıktılarıyla toplumsal kalkınmaya destek olmak.

 Kurumsal

Aidiyet

 

Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetlerini artırarak kurumsal kültürü geliştirmek ve aidiyet duygularını güçlendirmek.

 

2018 Yılında hazırlanan Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedeflerimiz aşağıda listelenmiştir.

Amaç 1. Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek

Hedef 1. Mevcut lisans ve lisansüstü programlarından 2023 yılına kadar en az 5 programın akredite olmasını sağlamak.

Hedef 2. Çift ana dal ve yan dal program sayısını 2023 yılına kadar %100 artırmak.

Hedef 3. Kütüphane bünyesindeki süreli ve süresiz yayın sayısını 2023 yılına kadar %20 artırmak.

Hedef 4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek

Hedef 5. Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programları açılmasını teşvik etmek, mevcut program sayısını %30 artırmak

Amaç 2. Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak

Hedef 1. Ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını 2023 yılına kadar %30 artırmak

Hedef 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik (kongre, konferans, çalıştay vb.) sayısını 2023 e kadar %20 artırmak.

Hedef 3. Dış kaynak destekli (TÜBİTAK, AB Programları, TAGEM, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansları vb.) tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşidini artırmak

Hedef 4. BAP tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşitliliğini 2023 yılına kadar minimum %20 artırmak

Amaç 3. Toplumsal Hizmet Faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak

Hedef 1. Her birimin kendi alanı ile ilgili hedef kitle odaklı konferans, panel, çalıştay, seminer vb. düzenlemesini sağlamak Hedef 2. Sunulan bilirkişilik ve danışmanlık hizmetlerinin sayısını artırmak.

Hedef 3. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşidini artırmak.

Hedef 4. Farkındalık projelerinin sayı ve niteliğini artırmak.

Amaç 4. Kurumsallaşmayı geliştirmek

Hedef 1. Öğrenci ve personel memnuniyet düzeyini %20 artırmak.

Hedef 2. Mezun öğrenciler ve üniversitemizde hizmette bulunmuş personel ile ilişkileri geliştirmek.

Hedef 3. Tüm akademik personele hizmet içi eğitim kapsamında Ölçme ve Değerlendirme eğitimi vermek

Hedef 4. Akademik ve idari tüm personele Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli İyileştirme eğitimleri vermek Hedef 5. Üniversitenin tanınırlığını artırmak

Amaç 5. Paydaşlarla iletişim ve işbirliğini artırarak girişimciliği yaygınlaştırmak.

Hedef 1. Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan staj imkânlarını 2023 yılına kadar %25 artırmak.

Hedef 2. Alınan patent sayısını ve çeşitliliğini %50 artırmak.

Hedef 3. Üniversitenin paydaşları ile olan ilişkilerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak.

Hedef 4. Araştırma ve eğitim birimlerinin danışma kurullarını oluşturarak fikir alışverişi toplantıları yapmalarını sağlamak. Hedef 5. Kariyer geliştirme etkinliklerini artırmak

 

4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Üniversitemiz 16 Fakülte, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 16 Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1412 akademik, 771 idari personel ve 30.137 öğrenci ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz fakülteleri, enstitüleri, yüksek okulları / bölümleri / için  Ek-1. 1 incelenebilir.

5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Üniversitemizde 16 adet uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Bunlar;

5.1- Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM)

5.2- Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER)

5.3- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

5.4- Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜYAM)

5.5- Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araş. Merkezi (NÜRDAM)

5.6- Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)

5.7- Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİBÜ-TTMER)

5.8- Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

5.9- Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

5.10- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM)

5.11- Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)

5.12- Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER)

5.13- Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

5.14- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

5.15- Kariyer Planlama ve Mezun Uygulama ve Araştırma Merkezi

5.16- Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurulu

Ayrıca tüm fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile araştırma faaliyetleri desteklenmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Rektörlüğün 12.10.2010 tarih ve 1103/9171 sayılı yazısı Koordinatörlük olarak yapılandırılmıştır. BAP Koordinatörlüğü aracılığıyla yürütülen proje çeşitleri:

 • Üniversitemiz tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 • Kalkınma Bakanlığı destekli yatırım projeleri
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeler
 • Avrupa Birliği destekli AB hibe projeleri
 • TÜBİTAK destekli projeler
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekli projeler
 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli projeleri
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenen (BOREN) Projeler

 

6. Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması

11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 16 ile “Abant İzzet Baysal Üniversitesi” ismiyle kurulmuş olan

Üniversitemizin 09.05.2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle  ismi “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi” olarak değişmiştir. Üniversitemizin görev, yetki ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenlenmiştir. Üniversitemizin Organizasyon şeması Ek-1. 2 de sunulmuştur. Üniversitemizin Organları

Rektör

Senato

Üniversite Yönetim Kurulu

Fakülte Organları

Dekan

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Enstitü Organları

Enstitü Müdürü

Enstitü Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu

Yüksekokul Organları

Yüksekokul Müdürü

Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Organları

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Meslek Yüksekokul Kurulu

Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Bölüm

Bölüm Başkanı

Bölüm Akademik Kurulu

Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Müdürü

Merkez Yönetim Kurulu

Üniversitemiz idari teşkilatı ve görevleri, 21.11.1983 tarihli ve 18228 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Genel Sekreterlik

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ayrıca iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Rektöre bağlı olarak görev yapan İç Denetim Birimi mevcuttur.

 

 1. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) 3. stratejik planı

(http://ibu.edu.tr/template/contents/baibu_2019_2032_stratejikplan_3362468.pdf veya Ek2.1.1) 2019-2023 Stratejik Planı olarak geniş katılımla (plan 14.sayfa; hazırlık süreci) hazırlanmıştır. Planın 84. sayfasında hedefler verilmektedir (Ek2.1.2).

BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planın kabul ve yayımlanmasından sonra Ülkemizin 2019-2023 Stratejik Planı (11. Kalkınma

Planı) açıklandığından planımızın güncellenmesi ihtiyacı vardır. Ayrıca Kalite Komisyonu toplantılarımızda Stratejik Planın, Kalite Yönetim Sistemleri açısından bazı alanlarda (Eğitim-öğretim, Ar-Ge, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma Politikaları ve Kalite Politikalarının açık ilanı ve kapsayıcılığı yönlerinden) YÖKAK’ın istediği şekilde ‘stratejik çevrimi’ sağlayacak içerik/kapsayıcılıkta olmadığı anlaşıldığından 'Stratejik Plan Güncelleme Komisyonu' oluşturulmuş (Ek2.1.3) ve

10.02.2020’de ilk toplantısını yapmıştır. Stratejik Planda Güncelleme Komisyonun ilk amacı 2019-2023 Stratejik Planı içindeki mevzuata göre güncelleme yapılabilecek hedef ve göstergelerin düzenlenmesidir.  Üniversiteler için stratejik Plan hazırlama Kılavuzu (2018)'nun 70 nci sayfasında yer alan planın güncellenmesi başlıklı bölümde güncellemenin sadece

'hedefler ve göstergeler' bölümlerinde yapılabileceği, dönem içinde misyon, vizyon, strateji ve politikaların

değiştirilemeyeceği anlaşılmakla birlikte yeni plan dönemi için üniversite tüm faaliyet alanlarındaki Politika, Stratejilerin faaliyetlere uygun şekilde yeniden değerlendirmelerle güncellenme için taslak çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmıştır (Ek2.1.4. Stratejik Plan Güncelleme Komisyonu toplantı sunumu)

Mevcut stratejik planın yukarıda açıklanan eksiklerine rağmen ilk yıl hedef gerçekleştirme oranları saptanmış olup ekte (Ek2.1.5.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının topladığı 2019-2020 Hedef ve Gösterge sonuçları)  verilmektedir.

Bu KİDR raporunun geniş katılım ve daha fazla kanıtla yazılabilmesi için 2019 KİDR yazım kılavuzundaki sorular ve rubrik değerlendirme http://kalitekayit.ibu.edu.tr/ adresinde üniversite içi birim öz değerlendirme ekiplerinin sunulmuş olup buraya 53 birim cevap girmiştir. Bu birimlerden Gerede Uygulamalı Bilimler YO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mehmet Tanrıkulu SH

MYO, NÜRDAM, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Yeniçağa YÇ MYO, Ziraat ve Doğa Fakültesi gibi Fakülte ve

Yüksekokulların üniversiteden ayrı kendi misyon, vizyon ve bazılarının birim stratejik planları da olduğu (http://gubyo.ibu.edu.tr/yuksekokul/misyon-vizyon, https://shmyo.ibu.edu.tr/bmyo/misyon-vizyon, https://nrdc.ibu.edu.tr/hakkimizda-5/strateji, https://sbf.ibu.edu.tr/fakuelte/misyon-vizyon, http://www.tip.ibu.edu.tr/fakuelte/misyon-vizyon, https://yycmyo.ibu.edu.tr/bmyo/misyon-vizyon, https://zdf.ibu.edu.tr/fakuelte/misyon-vizyon) verilen cevaplardan anlaşılmaktadır.   Güzel Sanatlar Fakültesinin üniversite stratejik plandaki hedefleri için 2019 da iki adet ‘Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti’ gerçekleştirerek rapor halinde sunduğu görülmüştür (Ek2.1.6 ve Ek2.1.7).

Stratejik Plan ekibinin oluşturulması ve hazırlık süreci için Ek2.1.8.Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Planlama Ekibi Oluşturulması belgesine bakınız.

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek2.1.1.BAİBÜ.2019-2023.Stratejik.Plan.pdf

Ek2.1.2. HedefKartları.2019-2023.StratejikPlandan.pdf

Ek2.1.3.Stratejik Plan Revizyon Komisyonu.04.02.2020.pdf

Ek2.1.4.StratejikPlanGüncellemeKom.İlk.Toplantı.Sunumu.pdf

Ek2.1.5.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının topladığı 2019-2020 Hedef ve Gösterge sonuçları.pdf

Ek2.1.6.GSF.Stratejik İzlem1.pdf

Ek2.1.7.GSF.Sratejik İzlem2.pdf

Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Olgunluk Düzeyi: Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarının tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kanıtlar

Ek2.1.8.Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Planlama Ekibinin oluşturulması.pdf

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde yapılmaktadır.

2. İç Kalite Güvencesi

23 Kasım 2018 tarihli yeni Yükseköğretim Kalite Yönetmeliği yayımlanması ile 2015 tarihinde yürürlüğe giren üniversitemiz Kalite Yönergesi yeniden düzenlenmiş, Üniversite senatosunun 21 Mart 2019 tarihli toplantısında 2019/66 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir(Ek2.2.1 Yönerge). Bu yeni yönerge ile; Kalite Komisyonu Rektör Yardımcılığına değil direk Rektöre bağlı hale getirilmiş, Kalite Koordinatörlüğü kurulmuş, yeni Komisyon üyeleri yönetmelikte tarif edildiği gibi iç ve dış paydaş içerecek şekilde düzenlenmiş, komisyon üye sayısı 21’den 13’e (Başkan Rektör olmak üzere, bir kalite koordinatörü ve iki yardımcısı, 5 farklı akademik alandan temsilci, genel sekreter, strateji daire başkanı, öğrenci temsilcisi ve dış paydaş temsilcisi olmak üzere) düşürülmüş, birim kalite komisyonları yeniden oluşturulmuştur. Kalite Komisyonuna bağlı 5 Kalite alt komisyonu (i.Eğitim-Öğretim, ii.Ar-Ge, iii.Yönetim Sistemleri, iv.Kariyer İzleme Merkezi, v. Ulusal ve Uluslar arası Kalite Politikaları Takip Alt Komisyonları) 03.04.2019 da yapılan ilk toplantıda oluşturulmuştur (Ek2.2.2 Toplantı tutanağı). 16.05.2019 da Koru Otel’de Kalite Komisyonu’nun ikinci ve Kalite Alt komisyonları ilk toplantısı gerçekleştirildi ve tüm alt komisyonlara; görevleri ve kendilerinden beklenenler aktarıldı (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibude-kalite-calismalarina-hiz-verildi/).

Üniversite Kalite Komisyonu 2019 içinde toplam 9 kez toplanmış olup, Aralık ayına kadar toplantı tutanakları özetleri ve 2017 KGBR’deki Gelişmeye açık yanlarımızın özeti 08.01.2020’de yapılan toplantıdaki sunum ile özetlenmiştir (Ek2.2.3 Toplantı Sunumu).

Yükseköğretimde ‘Program Çıktıları’ Eğitim-Öğretim alanındaki uygulaması açısından Kalite Güvence Sistemlerinin

‘KALBİ’ olduğundan Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde derse giren Akademik Personele Yönelik ‘‘Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri Işığında Ders Müfredat içeriklerinin belirlenmesi ve İyileştirilmesi’  başlıklı sunu gerçekleştirildi (Ek2.2.4. Fen-Edebiyat Fakültesi Sunum Örneği) Bu sunumlarda öğrencisi olan programlarda tamamlanmış Bilgi paketleri olmakla birlikte mevcut Program Çıktı kalitesinin arttırılabilmesi için;  -YÖKAK Turquas Eğitimlerinde elde edilen bilgiler ışığında- ‘Program Çıktılarının’ hangi kriterlere göre belirlenmesi ve güncellenmesi gerektiği anlatıldı (PUKÖ’nun P’sinin iyileştirilmesi), mevcut Bologna Sistemindeki Program çıktılarının bu bakışla güncellenmesi istendi. Eğitim-öğretimde PUKÖ'nun U'su için Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme,öğrenciye öğrenmeyi öğretme, değişen teknoloji ve eğitim ortamları ve uygulamanın önemi vurguları, K için mezun izleminin önemi ve Ö için düzenli periyotlarla ders, ders içeriği, uygulama yöntemi düzenlemelerinin önemine vurgu yapıldı. Bu sunuya yaklaşık 13 ayrı oturumda 680 civarında akademisyene ulaşıldı (zaman planlaması tablosu ektedir (Ek2.2.5).

2017 Yılında Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalı Türk Radyoloji Yeterlilik Kurulundan bir yıllık Uzmanlık Eğitimi için geçici yeterlilik belgesi almıştı. 27 Kasım 2018'de tekrar değerlendirmeden geçen Radyoloji Anabilim Dalımızın  'Uzmanlık Eğitimi Beş Yıllık Yeterlilik Belgesi' 2019 Mayıs ayında ulaştı (Ek2.2.6). Fakülte/YO/MYO’lara yazı yazılarak Akredite olmak isteyen birimler için yazı yazıldı ( Ek2.2.7), akreditasyon isteyen programlar saptandı (Ek2.2.8 ) ve bu program sorumlularıyla toplantı yapıldı (Ek2.2.9.Toplantı Sunumu).

Eğitim-Öğretimde PUKÖ’nun Kontrol (program çıktılarına ulaşma düzeyinin düzenli ölçülmesi) ve Önlem Alma (Hedefteki sapmayı düzeltici işlemler) açısından birçok programda eksikliklerin olduğu, düzenli öz değerlendirme yapan programların istenilen düzeyde olmadığı anlaşıldı. YÖKAK’ın web tabanlı program bazlı değerlendirme yazılımı (UMIS) ilk 13 üniversite ile birlikte Pilot olarak alındı (https://yokak.gov.tr/yokak-universitelerin-ic-kalite-sistemlerini-kurmalarina-destek-olacakyazilim-gelistirdi-78).   Bu programın tüm birimlerde uygulanması için öz değerlendirme ekipleri kurulması ve öz değerlendirme yapılması gerekliydi. İç Kalite güvence sistemini oluşturmak, dış değerlendirmeye benzer iç değerlendirici sistemi kurmanın elzem olduğu anlaşıldı, bunun için Ankara Üniversitesi İç değerlendirme Sistemi yapı olarak örnek alındı. Önce Dekan ve Müdürlere bilgilendirme toplantısı yapılarak öz değerlendirme ekiplerinin önemi ve ekiplere düşen işler anlatıldı (Ek2.2.10) Tüm programlarda öz değerlendirme ekipleri oluşturulması sağlandı (Ek2.2.11 ve http://kalite.ibu.edu.tr/hakkimizda/komisyonlar/oz-degerlendirme-ekipleri). Bu ekiplere önce 27.12.2019 tarihinde yaklaşık 5 saat eğitim verildi (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-yuksekogretimde-kalite-sureclerinde-kendi-degerlendiricileriniyetistiriyor/ ). Kalite Güvence sistemlerinde KİDR raporlarının yazımında Fakülte/YO/MYO, Enstitü, Araştırma Merkezi bazlı bilgi ve belge sağlayabilmeleri için http://kalitekayit.ibu.edu.tr/goster.php?&s=giris adresi oluşturuldu. Böylelikle YÖKAK 2019 KİDR sorularının bu sisteme Fakülte/YO/MYO, enstitü, Araştırma Merkezi bazında cevaplanabilmesi ve farkındalık oluşması sağlandı. Bu cevaplama işlemi için öz değerlendirme ekipleri görevlendirildi

(http://kalite.ibu.edu.tr/hakkimizda/komisyonlar/oz-degerlendirme-ekipleri). İkinci aşama olarak Mart ayıyla birlikte tüm öz değerlendirme ekiplerinin kendi birimlerinde program bazında öz değerlendirme raporu yazması, bu raporların üniversite içi diğer öz değerlendirme ekiplerinde değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlenmesi ve gelişmeye açık yanlara göre düzeltmeler ile; (i) akreditasyona hazır birimlerin hazırlık derecelerinin anlaşılması, (ii) diğer birimlerinde ilk öz değerlendirme çevrimlerini kapatarak yaz aylarında ikinci çevrime geçmeleri planladı (Ek.2.2.12. Öz değerlendirme Ekipleri Zaman Planlaması). Böylelikle Eğitim-Öğretim alanında 2 tur öz değerlendirme yapılarak 2 tur PUKÖ çevrimi kapatılması hedeflendi.

2017 KGBR’de  gelişmeye açık yönler arasında bulunan ‘Eğiticilerin Eğitimi’ konusunda Kalite Komisyonu kararları ve Eğitim Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucunda üniversitemiz tüm akademisyenlerine yönelik bir eğitim programı Kasım

2019’da tasarlandı (Ek.2.2.13). Ancak SÜYAM (BAİBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve İBUZEM (BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile nihai plan bu raporun yazıldığı tarihte henüz tamamlanamamıştı.

2017 KGBR’de Araştırma ve Geliştirme Güçlü yan olarak tespit edilmiş olmakla birlikte; 2018 KİDR da ‘2018 üniversitemiz araştırmacıları tarafından 1 Avrupa Birliği, 3 Gençlik Spor Bakanlığı, 2 MARKA, 4 TÜBİTAK projesi bitirildiği’ bildirilmişti. Bu sayının azlığı nedeniyle TÜBİTAK araştırmacısı, TÜBİTAK değerlendiricisi olan Rektör yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Yaman tarafından başlatılan ‘Tübitak Proje Yazma eğitimleri’ sonrasında (http://ajanda.ibu.edu.tr/tubitak-1002-proje-yazma-egitimleri-basladi/ , http://ajanda.ibu.edu.tr/baibude-tubitak-3501programi-proje-yazma-egitimleri-devam-ediyor/ ) 2019 yılında Tübitak proje sayısını 12 tanesi 1002, biri 3501, biri 2522, dördü 1001 olmak üzere 19'a çıkardı 2019 da yeni başlayan diğer projeler ise 2 Avrupa Birliği, 3 Gençlik Spor Bakanlığı, 2

MARKA     oldu     (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-projesi-marka-destegini-birincilikle-kazandi/             , http://ajanda.ibu.edu.tr/markadan-universitemizin-iki-projesine-buyuk-destek/ ),(Ek.2.2.14). 2019 yılı içerisinde daha çok araştırma desteği sağlayabilmek için BAP Yönergesi yenilendi (Ek.2.2.15) ve BAP ofisi altında Proje Destek Ofisi kuruldu (Ek2.2.16).

 2017 KGBR’de gelişmeye açık yönler arasında bulunan ‘Üniversitede yönetsel ve operasyonel faaliyetlerin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplanmadığı, düzenli olarak analiz edilmediği ve dolayısıyla iyileştirme amaçlı olarak kullanılamadığı tespit edilmiştir. Bilgi yönetim sistemi erişilebilir ve fonksiyonel değildir.’ saptaması için Katip Çelebi Üniversitesinde bulunan ÜBYS bilgi sistemi alınmış olup kurulum aşaması devam etmektedir (Ek2.2.17).

Kalite Komisyonu

Olgunluk Düzeyi: Kalite komisyonu ve komisyona destek olmak amacıyla oluşturulan kalite odaklı organizasyonel yapılar; yetki, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sistematik ve kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında çalışmalarını yürütmekte; yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

Ek2.2.1.BAİBÜ Kalite Yönergesi (2019).pdf

Ek2.2.2.BAİBÜ KALİTE KOMİSYONU.İlk.Toplantı Tutanağı.20190403.pdf

Ek2.2.3.KaliteKomisyonu.ToplantıSunumu(2019 Faaliyetler özeti).pdf

Ek2.2.4.KYS Egitim_Ögretim Kılavuz Sunumu(FenEdebiyatFak).23.10.2019.ÖrnekSunum.pdf

Ek2.2.5.Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri Işığında Ders Müfredat içeriklerinin belirlenmesi ve İyileştirilmesi. Zaman Plan Tablosu.pdf

Ek2.2.6.TRYK.Yeterlilik.5Yıl.pdf

Ek2.2.7.Akreditasyon_isteyenler (Birimlere yazılan yazı) -E.55998-.pdf

Ek2.2.8.AkreditasyonaOlumluCevapverenProgramlar.04.10.2019.pdf

Ek2.2.9.AkrediteOlmakİsteyenBirimler.BilgilendirmeTopl.05.11.2019.pdf

Ek2.2.10.Dekan.Müdür.Öz.değ.Bilgilendirmesi.pdf

Ek2.2.11.İçDeğEğitimi için.özdeğerlendirici.ekipleri.oluşturulması.işaretli.pdf

Ek2.2.12.Birim Öz Değerlendirme Ekipleri 2020 Çalışma Planlaması.pdf

Ek2.2.13.EğiticilerinEğitimi.planlama.yazısı.pdf

Ek2.2.14.Tübitak.1001.desteklenmesine_karar_verilen_projeler_2019.pdf

Ek2.2.15.BAP Yönergesi.2019.pdf

Ek2.2.16.ProjeDestekOfisi.Yönergesi.pdf

Ek2.2.17.Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi İşbirliği Protokolü.pdf

İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde iç kalite güvencesi mekanizmaları (süreçler, PUKÖ çevrimleri, görevler, yetki ve sorumluluklar, kalite araçları) bulunmakta olup; bu iç kalite güvencesi mekanizmalarından bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu mekanizmalar kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Olgunluk Düzeyi: Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen, tüm birimleri ve süreçleri kapsayan kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmakta olup; bu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemekte ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

3. Paydaş Katılımı

BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planında Paydaş analizi ve stratejik plandaki amaçların belirlenmesine katkısı 34-39 sayfalarda verilmektedir (Ek2.3.1). 2019 da yapısı yenilenen Üniversite Kalite Komisyonuna iç paydaş olarak bir öğrenci temsilcisi ve dış paydaş olarak Gerede TSO Başkanı Senato kararıyla seçilmiş olmakla birlikte 2019’da yapılan 9 kalite komisyon toplantısına ikişer kez katılım sağlamışlardır. Üniversite ve alt birimlerinde ‘Üniversite birimlerinin dış paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirliğini kurmak ve karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla’ Dış Paydaşlarla Danışma Kurulları oluşturulması için 2019 yılında Üniversite Paydaş yönergesi çıkartılmış (Ek2.3.2) ancak alt birimlerde ilgili kurullar bu rapor yazıldığı tarihte henüz oluşturulmamıştı.

2017 KGBR’de de belirtilen ‘Mezun izleme sisteminin’ istenilen düzeye henüz getirilememesi sorunu çözülememiş olmakla birlikte; 2019 yılı içinde Kariyer Planlama ve Mezun izleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş olup (Ek2.3.3), 2020 yılında Batı Karadeniz Üniversiteleri Kariyer fuarı üniversitemizde yapılması planlanmıştır

(http://ajanda.ibu.edu.tr/batikaf-bati-karadeniz-kariyer-fuari-6-7-nisan-2020/).

Rektörlüğümüz, üniversitemiz personel ve öğrencilerinin görüş ve öneri doğrultusunda geliştirilmesi ayrıca karşılaşılan sorunların aracısız olarak en yetkili makama ulaştırılması amacıyla ‘AÇIK KAPI’ uygulaması başlattı. Akademik personel ve öğrenciler yanında (http://ajanda.ibu.edu.tr/universitemizde-acik-kapiya-ilgi-suruyor/) Üniversite-şehir bütünleşmesine katkı

sunmak      amacıyla          ‘halk    buluşmaları’    ile,       halkımız          da        Rektörümüze   randevu        almadan          ulaşabilmeye başladı(http://ajanda.ibu.edu.tr/rektor-alisarli-acik-kapi-halk-gununde-bolululari-misafir-etti/).

Spor Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından akademik-idari-öğrenci ayrımı olmadan 'Yemek Hizmet Alımı memnuniyeti' için yapılan  iki ayrı ayın anket sonuçları ektedir. (Ek2.3.4Ocak Ayı Yemek Anketi, Ek2.3.5 Kasım Ayı Yemek Anketi). Bu anket geri bildirimlerine göre düzenleme yapıldığı için Ocak 2019 daki anket katılım sayısı 263 iken, Kasım 2019'da anket katılım sayısı 904 kişiye çıkmıştır.

Tıp Fakültesi öğrencilerinde Kalite Kültürü oluşturmak, Kalite Güvencesi bakışıyla eğitimlerine ve hayata bakabilmelerini sağlamak amacıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde bazı MYO'larında 14 haftalık seçmeli ders, 2019-2020 Öğretim yılı içinde 3. sınıf ve 4.sınıf öğrencilerine 'Kalite Yönetim Sistemleri' isimli bir saat zorunlu ders müfredata eklenmiştir (Ek2.3.6.MTSHMYO dersler, Ek2.3.7.kurul_5.TıpFak. Dönem3. Kalite Yönetim Sistemleri Dersi)

İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda yürütülen tüm süreçlerle ilişkili olarak belirlenmiş olan paydaşların süreçlere ve karar alma mekanizmalarına katılımı sağlanmıştır ve bu etkileşimden bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar kurumdaki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek2.3.1.BAİBÜ.StratejikPlanda.Paydaş.Analizi ve katkı.pdf

Ek2.3.2.BAİBÜ.Üniversite.Paydaş.Danışma.Kurulları.Yönergesi.pdf

Ek2.3.3.KariyerPlanlamaveMezunİzlemeUyg.Ar.Merkezi.pdf

Ek2.3.4.Ocak-2019-yemek-hizmetleri-anketi.pdf

Ek2.3.5.Kasim2019-yemek-hizmetleri-anketi.pdf

Ek2.3.6.2017-2018 MT SHMYO Dersler (Seçmeli KYS dersi).pdf

Ek2.3.7.kurul_5.TıpFak.Dönem3.KaliteYönetim.SistemleriDersi.pdf

4. Uluslararasılaşma

Üniversitemiz misyonu ve vizyonunda ‘uluslararasılaşma’ vurgusu vardır ve bu alanda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Uluslararasılaşma politikasını Onuncu Kalkınma Planı ve YÖK Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022’ye dayanarak oluşturan BAİBÜ, buna yönelik tespit ve hedeflerine 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer vermiştir.

BAİBÜ 2019-2023 Stratejik planında;

Amaç 1’de ‘Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirmek ve sürdürmek’ başlığı altında ’Eğitim odaklı üniversite olma tespiti çerçevesinde, programlarda verilen eğitimin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekliliği’ (s. 86) tespiti yapılmıştır.

Bu amaca yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve AKTS/DE Koordinatörlüğü üyeleri güncellenmiştir. Bologna süreci kapsamında her yıl resmi yazı ile bilgilendirme üzerine yapılan AKTS/DE ders kataloğunun güncellenmesi dönemleri Üniversite akademik takvimine güz ve bahar döneminde olmak üzere eklenmiştir (Ek 4.2.1).

Amaç 2’de ‘Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak’ başlığı altında ‘ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını 2023 yılına kadar %30 artırmak’ hedefi ve ‘ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik (kongre, konferans, çalıştay vb.) sayısını 2023'e kadar %20 artırmak’ hedefi, ‘dış kaynak destekli (TÜBİTAK, AB Programları, TAGEM, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansları vb.) tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşidini artırmak’ hedefi (s. 84) verilmiştir. Kurumun yukarıda anılan hedeflerine ulaşmasında uluslararası dış paydaşlarla işbirlikleri önemli bir role sahiptir. Bu amaçla uluslararası işbirliklerinin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması ve buna yönelik olarak başta ikili işbirliği anlaşmaları (MOU) ve değişim programları (Erasmus ve Mevlana) aracılığıyla hareketliliğe katılan akademik personelin sağladığı katkılar şunlardır:

personelin hareketlilik yoluyla uluslararası ortaklarımızdaki iyi uygulamaları öğrenmeleri, iyi uygulamaları kurumumuzda meslektaşları ile paylaşmaları, ortak kurum personeli ile ortak proje ve araştırma & geliştirme faaliyetleri yürütmeleri, ortak yayın çıkarmaları, ortak kurum ile kongre, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemeleri

Amaç 4’te Kurumsallaşmayı geliştirmek başlığı altında ‘… ve Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılmasına yönelik faaliyetler yapılması’ amacı (s. 83) yer almaktadır. Bu kapsamda;

Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda, üniversitemizin uluslararası saygınlık ve tanınırlığını üst düzeye çıkarılması, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan bilimsel, sanatsal ve kültürel ilişkilerinin etkili bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak için Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi hazırlandı (Ek 4.2.2). Bu yönerge ile üniversitemizde mevcut olan Erasmus, Mevlana, Farabi ve AKTS Koordinatörlükleri yanında Uluslararası Öğrenci Koordinatörü, YÖS Koordinatörü, Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü görev tanımları yapılarak bu koordinatörlüklere görevlendirmeler yapıldı. Uluslararası Öğrenci Koordinatörü üniversitemizde eğitim almaya gelen uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerine, akademisyenlere ve personele rehberlik edilmesi ve yardımcı olunması için gerekli işlemlerin yapılmasından sorumlu olacaktır. YÖS Koordinatörü, üniversitemizde okumaya aday uluslararası lisans ve ön lisans öğrencilerinin seçimi için Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı’nın (BAİBÜ-YÖS) organize edilmesinden sorumlu olup, koordinatörlükçe 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için yurt içinde 3 ilde yurt dışında ise 15 ülkede sınav merkezinde 3 farklı dilde sınav yapılması planlandı. Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü üniversitemizin tüm uluslararası anlaşmalar ve uluslararası çalışmaların koordinasyonundan, üniversitemizin uluslararası saygınlık ve tanınırlığını artırmak için yapılacak tanıtım faaliyetleri ile üniversitenin görünürlüğünü artırmak amacıyla uluslararası derecelendirme kuruluşları nezdinde yapılacak veri girişlerinden sorumludur. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile üniversitemiz QS Regional EECA 2020 derecelendirmesinde 251-300 aralığına girmiştir (Ek 4.2.3). Dünya üniversitelerini genel anlamda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kavramlarında değerlendiren bir sistem olan GreenMetric derecelendirmesinde bu yıl ilk kez başvuru yapan BAİBÜ, toplam 3 bin 850 puan alarak, 780 üniversitenin değerlendirildiği sıralamaya 609’uncu sıradan girmeyi başardı (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-cevreci-universitelerarasinda/).

Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kabul süreçlerinin uluslararası standartlarda, kolay, anlaşılır ve şeffaf olması için lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerin üniversitemize başvuru ve kabul süreçlerini düzenleyen iki farklı yönerge hazırlanmıştır (Ek 4.2.4, 4.2.5). Bu yönergeler ile uluslararası öğrencilerin sayı ve niteliklerinin artırılması hedeflenmiştir. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 298 lisans ve ön lisans öğrencisi kayıtlı iken bu sayı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 512 olmuştur. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 12 lisansüstü öğrenci kayıtlı iken bu sayı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 83 olmuştur.

Kurumun uluslararası düzeyde tanınırlığı artırmaya yönelik olarak,  European Association for International Education (EAIE), EAIE ve Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) uluslararası eğitim kongre ve fuarlarına Rektörlük ve Uluslararası Ofis düzeyinde katılım gösterildi.

Ayrıca BAİBÜ’nün ve diplomalarının farklı ülkelerdeki Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından tanınırlığını artırmak amacıyla tanınırlık başvurusu yapılmaktadır. Ürdün tanınırlık başvurusu süreci devam etmektedir.

Amaç 5’te, ‘Paydaşlarla iletişim ve işbirliğini artırarak girişimciliği yaygınlaştırmak’ (s. 83) hedefi konmuştur. Dış paydaşlarımız ile olan işbirliklerimiz bu noktada önem kazanmaktadır. BAİBÜ, ‘Yurt içi ve dışında olan üniversitelerle anlaşmaların ve değişim programlarının bulunmasını’ (s. 66) kurumun güçlü yanlarından biri olarak görmektedir. Erasmus+, Erasmus DUSK, Mevlana kapsamında öğrenci, öğretim üyesi ve teknik personel değişim olanaklarının artması, fırsat olarak görülmektedir (s. 68). Bu hedefe yönelik olarak Erasmus ve Mevlana ortaklıklarının sayısının ve çeşidinin artırılması amacıyla yeni işbirlikleri kurulmaktadır. Bunun yanında, Erasmus+ programı kapsamında BAİBÜ, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve kurumların bulunduğu illerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklığında mühendislik ve Teknik alanlarda eğitim görmekte olan öğrencilerin yurtdışında staj olanaklarını artırmak amacıyla konsorsiyum hareketliliği projesi yürütülmüştür. 2019 yılında değişim programları ve ikili işbirlikleri olarak 32 anlaşma yapılmıştır (Ek 4.1.1, Ek 4.1.2, Ek 4.1.3, Ek 4.1.4, Ek 4.1.5).

Onuncu Kalkınma Planı’ndaki 165 numaralı politika paragrafında belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarının çeşitlendirilmesi ve yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından önümüzdeki beş yıllık süreçte temel politika olarak benimsenen hususlar iki stratejik amaç altında toplanmıştır. Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini sağlamak, ikincisi ise Uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artmasını sağlamaktır. Bu stratejik amaçları gerçekleştirebilmek ve üniversitelerimizin tanınırlığının ve kalitesinin arttırabilmek için 2018-2022 akademik yılı sonuna kadarki beş yıllık süre zarfında; Yeni YÖK tarafından:

 • Nitelikli uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ile değişim programından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması,
 • Hedef/Odak ülkelerin belirlenmesi ve bu ülkeler üzerinde yoğunlaşılması,
 • Hedef/Odak ülkeler bağlamında öncelikli eğitim ve işbirliği alanlarının belirlenmesi,
 • Yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlar ile imzalanan işbirliği antlaşması sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Yukarıda anılan YÖK uluslararasılaşma hedefleri ışığında, BAİBÜ uluslararasılaşma stratejisini ve politikasını yeniden detaylı bir şekilde yapılandırmayı planlamaktadır. Bu amaçla, halihazırda uygulanmakta olan strateji ve yürütülen faaliyetler esas alınarak, BAİBÜ Uluslararasılaşma Kalite Politikası hazırlanacak ve deklare edilecektir. Bunun için Kalite Koordinatörlüğü ve Uluslararası Ofis 27.01.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiş ve kurum içi durum değerlendirmesi yapmıştır. Toplantıda ‘Uluslararasılaşma Politika, Strateji Hedef ve Göstergeleri’ üzerinde çalışmalar yapılması kararı alınmıştır (Ek 2.4.1).

 

 

Uluslararasılaşma politikası

Olgunluk Düzeyi: Kurumun eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarının tümünü dikkate alan uluslararasılaşma politikası doğrultusunda bazı uygulamaları bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek2.4.1.ULUSLARARASI OFİS.Toplantı Tutanağı..pdf

4.1.1 TR BOLU01 - D KARLSRU07 signed.pdf

4.1.2 MOU - TR BOLU01 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni.pdf

4.1.3 Erasmus IIA- TR BOLU01 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni.pdf

4.1.4 GJU - TR BOLU01 signed IIA.pdf

4.1.5 Bolu UNIV - CIHEAM Bari_signed.pdf

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulamaya konularak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

4.2.1 2019-2020_BAIBU_akademik_takvim.pdf

4.2.2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ.pdf

4.2.3 QS Regional EECA-Abant Izzet Baysal Üniversitesi.pdf

4.2.4 Yabanci Uyruklu Ogrenci Lisans On Lisans Basvuru ve Kabul Yonergesi.pdf

4.2.5 Yabanci Uyruklu Ogrenci Lisansustu Basvuru ve Kabul Yonergesi.pdf

Uluslararasılaşma kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Kurumda fiziki, teknik ve mali kaynaklar, uluslararasılaşma faaliyetlerini destekleyecek ve tüm birimleri kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

4.3.1 Erasmus 2019 Dönemi Hibe Sözleşmesi_3233927- KA103(1).pdf

4.3.2 Erasmus 2019 KA107 HİBE SÖZLEŞMESİ.pdf

4.3.3 Erasmus 2018 KA103 Budget-20200226-095940.pdf 4.3.4 Erasmus 2018 KA107 Budget-20200226-100907.pdf 4.3.4 Erasmus 2019 KA103 Budget-20200226-100055.pdf

4.3.5 Erasmus 2019 KA107 Budget-20200226-101113.pdf

4.3.6 Mevlana 2018-2019 YÖK KESİN LİSTE.pdf

4.3.7 Mevlana 2019-2020 kazanan isimler.pdf

4.3.8 Mevlana 2019-2020 Mevlana Değişim Programı Sonuçları_2971359.pdf

4.3.9 Mevlana Programı Nihai Rapor ve İade İşlemleri 2018-2019.pdf

Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik uygulamalar tüm alanları ve birimleri kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

4.4.1 Katılımcı raporu.pdf

4.4.2 deneyim paylaşımı duyuru afişi.pdf

4.4.3 deneyim paylaşımı.jpg

4.4.4 Erasmusdays afişi 11 ekim 2019.jpeg.jpeg

 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
 2. Programların Tasarımı ve Onayı

Programların tasarımı ve onayı

Üniversitemiz bünyesindeki tüm programlarının amaçları, çıktıları ve TYYÇ uyumları büyük ölçüde tanımlanmış, ilgili web sayfalarında (http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php) ilan edilmiş ve eğitim-öğretimle ilgili uygulamalarla ilişkilendirilmiştir (Ek3.1.1, Ek3.1.2, Ek3.1.3 Bologna sayfa ekran resimleri). Bu amaçların, çıktıların ve TYYÇ uyumları belirlenirken YÖK’ün belirlemiş olduğu çerçeve dahilinde karar verilmektedir. Bazı birimlerde bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılamadığı belirtilmektedir. Araştırma Merkezlerinde ise eğitim programları bulunmadığından bu çalışmalar yapılmamıştır. Programların tasarımında kullanılması gereken veriler; yaklaşık 13 ayrı oturumda yaklaşık 680 akademisyene 45'er dakikalık sunumlarla anlatılmış, öz değerlendirme ekipleri eğitiminde de bu konuda hatırlatma yapılmıştır (Ek2.2.4, Ek2.2.5, http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-yuksekogretimde-kalite-sureclerinde-kendi-degerlendiricileriniyetistiriyor/).

Program amaçları, çıktıları ve programın Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) uyumu

Üniversitemiz tüm programlarının amaçları, çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) uyumlarının tanımlanmadığını bildiren birimler olmasına rağmen birçok birimde programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumu tanımlanmış, ilan edilmiştir (http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php) ve eğitim-öğretimle ilgili uygulamalarla ilişkilendirilmiştir. Bunları kapsayan uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 2020 yılı içinde Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğünün ortak çalışmalarından biri de TYYÇ X Program çıktı matrisi eksik olan birimlerin bunu tamamlamasını sağlamak olacaktır. Araştırma Merkezlerinde ise eğitim programları bulunmadığından bu çalışmalar yapılmamıştır.

Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi

Üniversitemiz bünyesindeki Araştırma Merkezleri dışında yer alan birimlerdeki tüm programlarda sunulan dersin bilişsel seviyesini (Bloom seviyesini) açıkça belirten ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmiş ve bu eşleştirme ilan edilerek (http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php), eğitim-öğretimle ilgili uygulamalara (ders profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılmıştır. Bazı birimlerde bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmazken, bazı birimlerde ise sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemiyle uyumlu olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmaktadır. Üniversitemizin Bologna web sayfasında; Ders kazanımı ve Program çıktı eşleştirilmesi, TYYÇ ve program çıktı eşleştirmesine kıyasla daha yüksek ve tama yakın düzeydedir. Araştırma Merkezlerinde ise eğitim programları bulunmadığından bu çalışmalar yapılmamıştır.

Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları)

Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları vb.) gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi birçok birimde yapılmamaktadır. Bu uygulama ile ilgili olarak, Eğitim fakültelerindeki öğretim programları YÖK tarafından belirlenmekte ve ulusal düzeyde uygulanmaktadır. YÖK, program içeriklerini belirlerken alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları gibi ölçütleri dikkate almaktadır. 2018 Yılında yapılan çalışmalar sonucunda seçmeli ders oranlarının artırılması bazı birimlerde sağlanmış, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulama başlatılmıştır (Ek3.1.4.BoluMYO.Seçmeli DersYazısı).

Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım

Tüm programlarda öğrenci iş yüklerinin tamamı Bologna web sayfamızda ve birim ders programlarının bir kısmında kendi web sayfalarında yayımlanmış olup, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda (staj, uygulama dersleri, öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır. Ancak öğrenci iş yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır (Öğrencilerden gerçek iş yükünü anlamak için düzenli bir geri bildirim sistematik bir şekilde yapılamamaktadır). Araştırma Merkezlerinde ise eğitim programları bulunmadığından bu çalışmalar yapılmamıştır.

Ölçme ve değerlendirme

Tüm programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. Tüm birimlerde Eğitim-Öğretim dönemi başında akademik takvimle sınav tarihleri ilan edilmektedir (https://oidb.ibu.edu.tr/akademik-takvim). Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Programları ayrı ilan edilmektedir ( https://oidb.ibu.edu.tr/akademik-takvim/317-tip-fakultesi-akademik-takvim ). 2019 dan beri organizasyonu devam eden ancak 2020 yılı içinde Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme Birimi Öğretim üyeleriyle yapılması planlanan 'Eğiticilerin Eğitimi' içerisinde 'Ölçme-Değerlendirme' ile de ilgili ders ve uygulamalar planlanmıştır (Ek.2.1.13 içindeki beşinci ekte). Ders ve sınav yönerge ve yönetmeliklerine ise (https://oidb.ibu.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler, https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/71130526) adreslerinden ulaşılabilmektedir

(Ek3.1.5.Lisans.LisansüstüEğitim.SınavYönetmeliği).

Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda tüm programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

3.1.1.pdf 3.1.2.pdf

3.1.3.pdf

Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu

Olgunluk Düzeyi: Tüm programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumu tanımlanmış, ilan edilmiştir ve eğitimöğretimle ilgili uygulamalarla ilişkilendirilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda dersin bilişsel seviyesini (Bloom seviyesini) açıkça belirten ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmiş ve bu eşleştirme ilan edilerek, eğitim-öğretimle ilgili uygulamalara (ders profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları)

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları vb.) gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek3.1.4.BMYO Seçmeli Ders.pdf

Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda tanımlanmış olan öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır. Ancak öğrenci iş yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek3.1.5.Lisans.Lisansüstü.Eğitim.Sınav.Yönetmelik.pdf

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Öğrenci kabulü üniversitemizin Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (https://oidb.ibu.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler).

Yatay geçiş başvuru işlemleri ile ilgili duyurular üniversitemizin öğrenci işlerinin web sayfasında ilan edilmektedir (https://oidb.ibu.edu.tr/component/k2/item/362-yatay-gecis-duyurulari). Gerekli işlemler üniversitemiz senatosunca belirlenen yatay geçiş yönergesi (http://kalite.ibu.edu.tr/images/Kalite/Yonerge/Y-29.pdf) ile YÖK tarafından belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmektedir (https://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/yok/ekmadde1.pdf).

Üniversitemiz bölümlerine Yatay geçişle gelen ve Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapan öğrencilerin intibakları birimlerdeki görevli komisyon tarafından önceki programda alınmış olan derslerin ve müfredattaki derslerin içerikleri incelenerek gerçekleştirilmektedir.  Ek3.2.1'de yatay geçiş, dikey geçiş komisyon kararları ile ilişkili belge bulunmaktadır.

Eğitim sistemlerinde değişen şartlar, emekli olan öğretim üyeleri, göreve yeni başlayan öğretim üyeleri ve değişen müfredatlarla ilgili programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için yeni eğitim öğretim yılı başında programda yer alan derslerin ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) bilgi sistemine (bologna.ibu.edu.tr) dersler güncellenerek kaydedilmektedir. Akademik takvimde Ek3.2.2'de öğretim üyelerine her dönemde birer aylık süreler verilerek bologna.ibu.edu.tr sistemine ders içeriklerini güncelleyebilmektedirler.  Bu kapsamda programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi amacıyla eğitim öğretim dönemi başında ve sonunda iç ve dış paydaşların görüşlerini ve önerilerini almak amacıyla senede iki defa bilgilendirme toplantıları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca kurumumuzda her eğitim-öğretim döneminin sonunda öğretim elemanları ile ders değerlendirmelerini içeren akademik değerlendirme toplantıları yapılmakta ve öğretim elemanlarından ders değerlendirme raporlarını yazılı olarak da sunmaları istenmektedir.

Üniversitemiz Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisans Programları’na, Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alınmaktadır. Bu süreçte, öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; “Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları” içerisinde açık olarak yer almakta ve bu esaslar Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra Üniversite web sayfası, Fakülte web sayfaları (www.gsf.ibu.edu.tr/), (http://besyo.ibu.edu.tr/) ve Fakülte duyuru panoları aracılığı ile ilan edilmektedir. Öğrencilerimizin görsel sanatlar alanındaki yeteneklerini ölçmek üzere desen ve imgesel olmak üzere iki bölümlü bir yetenek sınavı yapılmaktadır. Yetenek sınavı puanları ÖSYM tarafından belirlenen ve ilan edilen formüle göre hesaplanarak öğrencilerin yerleştirme puanları belirlenmektedir.

Kurumumuzda önceki öğrenmenin tanınmasına yönelik kısmi zamanlı öğrenci ilanlarında daha öncesinde alınmış olan bilgisayar/programlama sertifikaları, cankurtaran belgesi, fitness eğitmenliği sertifikası gibi yeterlilikleri olan öğrencilere öncelik verilmektedir. Ek3.2.3

Üniversitemiz programlarına devam eden öğrencilerin programlar arasında geçiş, çift anadal ve yandal programlarına ilişkin öğrenci alımında “Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır (Ek3.2.4).

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi uygulamalarında, Eğitim-Öğretimde öğrencilerin taleplerinin dikkate alınması, öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme, Ar-Ge süreçlerine öğrencilerin de dâhil edilmesi tavsiye edildiğinden, öğrencilerin mezun olacakları alana özgü yeterliliklere ek olarak 'Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler' kazanmaları da istendiğinden, yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçası sayıldığından ve önemli bir iç paydaş olan öğrencilerin tüm ilişkili süreçlere katılımları beklendiğinden; 1. Sosyal Transkript Yönergesi,

 1. Öğrenci Senatosu Yönergesi, 3. Öğrenci Dekanlığı Yönergesi taslakları hazırlanarakYönerge komisyonuna gönderilmiştir (Ek3.2.5; Öğrenci Yönerge Taslakları)

Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)

Olgunluk Düzeyi: Kurumda öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı kriterler ve süreçler tüm programlarda uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. Kanıtlar

Ek.3.2.1.pdf

Ek.3.2.2.pdf

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler tüm programlarda uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek.3.2.3.pdf

Ek.3.2.4.pdf

Ek3.2.5.E9377.ÖğrenciYönerge.Taslakları.pdf

 1. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlamak amacıyla, öğrencilere güncel konularla ilgili ödev ve çalışmalar hazırlatılmakta ve sınıf ortamında öğrenci arkadaşları ve öğretim elemanlarına sunum yapmaları sağlanmaktadır. Kimi birimlerde açılan ortak seçmeli ders havuzunda öğrencilerimiz için farklı disiplinlerden dersler sunulmaktadır. Bu dersler kapsamında öğrencilere hazırlatılan ödev ve çalışmalar, öğrencilerimize disiplinler arası çalışma fırsatı sunmaktadır.

Ekteki (Ek.3.3.1, Ek.3.3.2) dosyalarda örnek olarak bazı öğrencilerimizin kendi derslerinde ve seçmeli havuzundaki derslerde hazırladıkları bazı ödevler bulunmaktadır.

Kurumuzdaki bazı lisansüstü programlarda disiplinlerarası etkileşim ve bilgi paylaşımı için herkese açık seminer, makale değerlendirme faaliyetleri yapılmakta ve  kurumun web sayfasında duyurulmaktadır

(http://sabe.ibu.edu.tr/programlar/doktora-programlari/disiplinlerarasi-sinir-bilimleri-abd).         Ayrıca        öğrencilerin     hem akademik gelişimlerine yardımcı olması açısından hem de topluma hizmet etme kültürü edinimleri açısından kimi birimlerimizde aşağıdaki linklerdeki hizmetler ders kapsamında verilmektedir.

https://shmyo.ibu.edu.tr/component/k2/item/373-baibu-den-minik-disler-mutlu-gulusler https://shmyo.ibu.edu.tr/component/k2/item/372-baibu-ogrencilerinden-huzurevi-sakinlerine-dis-protezi-bakim-egitimi

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almalarını teşvik etmek için dersin içeriğini ve veriliş şeklini değerlendirmelerini sağlayacak nitelikte hazırlanan anketler (ders değerlendirme anketleri) öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (bys) üzerinden doldurulmaktadır. Ders veren öğretim elemanları, derslerine yönelik değerlendirme ölçütleri oluştururken, ilgili programın yeterlilik ve kazanımlarını göz önünde bulundurmaları konusunda ilgili üniversite koordinatörlüğü tarafından yönlendirilmektedir (Ek.3.3.3). Programda uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi Danışmanlık Yönergesi ile sağlanmaktadır. Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler ve bu süreçlerin öğrencilere duyurulması AKTS formlarımızda tanımlanmıştır. Ayrıca kimi derslerde her ders sonunda derste edinilen kazanımları pekiştirmek amaçlı google üzerinden online test yapılmakta ve öğrenciler bu testlere cep telefonlarından ulaşıp buradan yanıt vermekte ve sonuçlarını yaptıkları hataları test başarılarını sınav sonucunda kendileri görebilmektedir (Ek.3.3.4)  (https://docs.google.com/forms/d/1WPaKey13fyxGR6SVA4KojEkC8x7JzNUcUnjDqWhjJec/edit).

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri)

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almalarını teşvik etmek için dersin içeriğini ve veriliş şeklini değerlendirmelerini sağlayacak nitelikte hazırlanan anketler (ders değerlendirme anketleri) öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (bys) üzerinden (Ek.3.3.3) ve bazı derslerde manuel formlar şeklinde doldurulmaktadır (Ek.3.3.5). Ders veren öğretim elemanları, derslerine yönelik değerlendirme ölçütleri oluştururken, ilgili programın yeterlilik ve kazanımlarını göz önünde bulundurmaları konusunda ilgili üniversite koordinatörlüğü tarafından yönlendirilmektedir. Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler ve bu süreçlerin öğrencilere duyurulması AKTS formlarımızda tanımlanmıştır.

Akademik danışmanlık

Üniversitemizin Eğitim-Öğretim politikası ve stratejik amaçları doğrultusunda gelişen bilgi, teknoloji ve insan kaynakları değerlendirilerek eğitim programları gözden geçirilmekte ve tasarlanan yeni  programlar alt akademik birimler tarafından hazırlanarak fakülte, yüksekokul ve enstitüler aracılığıyla üniversite senatosunun görüşüne sunulmaktadır. İç paydaşların yazılı talepleri ve dış paydaşların daha çok sözlü önerileri programların tasarlanmasında dikkate alınmaktadır. Programlarda yer alan mevcut ve yeni dersler ve bilgiler üniversitemiz Bologna web sayfasından duyurulmaktadır (Ek.3.1.3). Üç kez değişiklik yapılarak en son 2013 yılında yapılan değişikliklerle tüm programlar, Bologna sürecine uyumlu olacak şekilde iş yükü, saat ve faaliyetler dikkate alınarak güncellenmiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan toplantılarla tüm birimlerde Bilgi paketlerinin eksiklerinin tamamlanmasına çalışılmıştır.

Kurumumuzda eğitim-öğretim programları dönemlik yapılan akademik değerlendirme toplantıları gibi referanslar dikkate alınarak ayrıca düzenlenmektedir. Mezun edeceğimiz öğrencilerimizde planladığımız yetkinlik ve becerilere ilişkin; her dönem yapılan öğretim elemanlarının ders ve öğrenci geri bildirimlerini içeren akademik toplantılar, öğrenci memnuniyet anketleri, dış paydaş olarak staj uygulanan kurumlardan gelen öğrenci değerlendirme cetvelleri kullanılarak yetkinlik ve becerileri ve zamanla değişip değişmedikleri saptanmaya çalışılmaktadır. Programda uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi Danışmanlık Yönergesi ile sağlanmaktadır (Ek.3.3.6). Yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerimizin akademik danışmanlığı BAİBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmenliğinde tanımlanmıştır (Ek.3.3.7).

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek3.3.1.Öğrenci Ödev Sunumu.pptx

Ek3.3.2.pdf

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin uygulamalar vardır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek3.3.3.Öbys.AnketSonuç.pdf

Ek3.3.4.Google.Quiz.pdf

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri)

Olgunluk Düzeyi: Öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) sistematik olarak (her yarıyıl ya da her akademik yılsonunda) alınmaktadır. Ancak alınan geri bildirimler iyileştirmeye yönelik karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek3.3.5.Öğrenci.Manuel.Geri.Bildirim.pdf

Akademik danışmanlık

Olgunluk Düzeyi: Kurumda akademik danışmanlık uygulamaları vardır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek.3.3.6.pdf

Ek.3.3.7.pdf

4. Öğretim Elemanları

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında farklı kurumlar tarafından düzenlenen etkinliklere (seminer, konferans, kongre, çalıştay vb.) katılımları; 14.01.2016 tarihinde senatoca onaylanarak yürürlüğe konulan ‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personelinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi Uyarınca Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar, (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/69862) çerçevesinde bütçe imkânları dâhilinde sağlanan maddi destek sağlanabilmektedir. Bu konuda her Fakülte ve Yüksekokulun Yönetim Kurulları yetkilidir.

Üniversitedeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesinin sağlanması için; Anabilim dalından gelen, Bölüm başkanlığı onayından geçen özel şartlarda akademik kadro ilamı gerçekleştirilebilmektedir. Dr. Öğretim üyelerinin ilk defa ve tekrar atanmasında, doçent ve profesör kadrolarına atanmada

"T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGE

kapsamında öğretim üyelerinin kendi alanlarında belirlenen kriterleri sağlaması gerekmektedir (Ek-3.4.1.1). Ancak birimlerimizde, alan uzmanlığını gözeterek ders dağılımları bazen sağlanamamakta, diğer birimlerden eğitici talepleriyle eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenlerle eğitim-öğretim kadrosunun ders içerikleri ile örtüşecek şekilde yapılandırılması için 2020 yılı içinde Akademik ve İdari personel için işgücü envanteri çıkartılarak tüm personelin esas yeterlilikleri ve alan dışı diğer yeterliliklerinin dokümantasyonu planlanmaktadır.

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 2547 sayılı Yükseköğretim kanunun aşağıdaki maddesine göre yürütülmektedir:

“Madde 31 – (Değişik: 17/8/1983 - 2880/14 md.) Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.”

Üniversitemizdeki akademik kadro uzmanlık alanına uygun dersler yürütmektedir. Fakültelerin web sayfalarında yer alan ders programlarında bu durum gözlenebilir.

Ayrıca üniversitemizde eğiticinin eğitimi programı hazırlıkları tamamlanmış ve uzaktan eğitim yoluyla eğitimlere başlanmak üzeredir (Ek-3.4.2.7, Ek-3.4.2.8). Bu programın düzenli uygulanan ve katılım/sonuçları takip edilebilen bir yapıya kavuşturulmasına çalışılmaktadır. 2019 yılında Eğiticilerin Eğitimi

(https://www.youtube.com/channel/UCCx1A0nfxrhXHvnbZ-513cg) konulu eğitim verilmiştir.

Bazı enstitülerimizde tüm öğretim elemanlarımızın yararlanabileceği "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersinin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi konusunda YÖK'ten gerekli izinler alınmış ve bu tarz yenilikçi uygulamaların arttırılmasına çalışılmaktadır (Ek-3.4.2.1). Öğretim elemanlarının yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma, eğiticilerin eğitimi ve kalite güvence sistemi gibi öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin eğitimler almaları sağlanmaya çalışılmaktadır (Ek-3.4.2.2, Ek-3.4.2.3, Ek-3.4.2.4, Ek-3.4.2.5, Ek-3.4.2.6).

Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemizde derse giren Akademik Personele Yönelik ‘‘Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri Işığında Ders Müfredat içeriklerinin belirlenmesi ve İyileştirilmesi’  başlıklı sunu gerçekleştirildi (Ek2.2.4. Fen-Edebiyat Fakültesi Sunum Örneği) Bu sunumlarda öğrencisi olan programlarda tamamlanmış Bilgi paketleri olmakla birlikte mevcut Program Çıktı kalitesinin arttırılabilmesi için;  -YÖKAK Turquas Eğitimlerinde elde edilen bilgiler ışığında- ‘Program Çıktılarının’ hangi kriterlere göre belirlenmesi ve güncellenmesi gerektiği anlatıldı (PUKÖ’nun P’sinin iyileştirilmesi), mevcut Bologna Sistemindeki Program çıktılarının bu bakışla güncellenmesi istendi. Eğitim-öğretimde PUKÖ'nun U'su için Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme,öğrenciye öğrenmeyi öğretme, değişen teknoloji ve eğitim ortamları ve uygulamanın önemi vurguları, K için mezun izleminin önemi ve Ö için düzenli periyotlarla ders, ders içeriği, uygulama yöntemi düzenlemelerinin önemine vurgu yapıldı. Bu sunuya yaklaşık 13 ayrı oturumda 680 civarında akademisyene ulaşıldı (zaman planlaması tablosu ektedir (Ek2.2.5).

2020 Mart ayıyla birlikte tüm öz değerlendirme ekiplerinin kendi birimlerinde program bazında öz değerlendirme raporu yazması, bu raporların üniversite içi diğer öz değerlendirme ekiplerinde değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlenmesi ve gelişmeye açık yanlara göre düzeltmeler ile; (i) akreditasyona hazır birimlerin hazırlık derecelerinin anlaşılması, (ii) diğer birimlerinde ilk öz değerlendirme çevrimlerini kapatarak yaz aylarında ikinci çevrime geçmeleri planladı. Bu ekiplere önce 27.12.2019 tarihinde yaklaşık 5 saat eğitim verildi (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibuyuksekogretimde-kalite-sureclerinde-kendi-degerlendiricilerini-yetistiriyor/ ).

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, çevrim içi sistem yoluyla “Ders Değerlendirme Anketi” uygulaması yürütülmekte ve bu anket sonuçları öğretim elemanlarına bildirilmektedir. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE vakfı akademik yayın noktasında öğretim elemanlarımıza destekler sağlamaktadır. Vakfın bununla ilgili bir yönetmeliği bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz akademik personeli için geçerli  İzzet Baysal Vakfı Teşvik Ödülleri (https://izzetbaysalvakfi.org.tr/burslar/burslar-tesvik-odulleri-ve-yardimlar/izzet-baysal-vakfi-tesvik-odulleri, Ek-3.4.3.1) de bulunmaktadır.

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. Kanıtlar

Ek-3.4.1.1.pdf

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)

Olgunluk Düzeyi: Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere uygulamalar vardır ve bunlar tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. Kanıtlar

Ek-3.4.2.1.pdf

Ek-3.4.2.2.pdf

Ek-3.4.2.3.pdf

Ek-3.4.2.4.pdf

Ek-3.4.2.5.pdf

Ek-3.4.2.6.pdf

Ek-3.4.2.7.pdf

Ek-3.4.2.8.pdf

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk Düzeyi: Kurumun öğretim kadrosunu teşvik etme ve ödüllendirme uygulamaları öğretim elemanlarının yetkinlikleri dikkate alınarak adil ve şeffaf şekilde sürdürülmektedir ve bunlar tüm alanları kapsamaktadır. Ancak uygulama sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek-3.4.3.1.jpg 5. Öğrenme Kaynakları

Öğrenme kaynakları

Üniversitemiz bünyesinde kütüphane ihtiyacı BAİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı imkanları (Kütüphane) ile sağlanmaktadır (https://kddb.ibu.edu.tr/). Ayrıca öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla bazı derslerden yararlanabilmektedir. Ayrıca öğrencisi ile kendine ait binası bulunan birimlerde hedef kitlenin ve programın özelliğine göre derslik, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, atölye, laboratuvar, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb. öğrenme alanları bulunmaktadır (Ek-3.5.1.1). Üniversitemiz merkez kampüsünde Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi 25.Kasım.2019 tarihinde hizmete açılmıştır (http://ajanda.ibu.edu.tr/universitemiz-2019-2020-akademikyili-acilisi-sayin-binali-yildirimin-tesrifleriyle-gerceklestirildi/) (Ek-3.5.1.2).

 

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Üniversitemizde, sosyal (Ek-3.5.2.1), kültürel ve sportif etkinliklerin planlanması ve uygulanması Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından yürütülmektedir. Etkinliklerin bir kısmı Başkanlık tarafından organize ve kontrol edilen öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı bünyesinde

(http://sksdb.ibu.edu.tr/) öğrenci kulüpleri ve toplulukları her türden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için ortamlar (salonlar, materyaller vb.) oluşturulmakta (Ek-3.5.2.2) ve bu türden faaliyetler (üniversite içi ve üniversite dışı) maddi olarak desteklenmektedir. SKS öğrenci toplulukları yönergesi ve topluluklar listesi:

https://sksdb.ibu.edu.tr/hakkinda/yonetim

https://sksdb.ibu.edu.tr/ogrenci/ogrenci-topluluklari/universitemizde-faaliyet-gosteren-ogrenci-topluluklari

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde A Salonu, B Salonu, C salonu ve 2014 yılında yapımı tamamlanan 2000 m2 kapalı alana sahip çok amaçlı spor salonu olmak üzere 4 adet kapalı spor salonu mevcuttur. Ayrıca Bolu Meslek Yüksekokulu (650 m2 kapalı alan), Gerede Meslek Yüksekokulu (1100 m2 kapalı alan), Mengen Meslek Yüksekokulu (1320 m2 kapalı alan) bünyesinde 3 tane kapalı spor salonu ve Gölköy Kampüsünde yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonu bulunmaktadır (Ek-3.5.2.3).

 

Tesis ve alt yapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.)

Üniversitemizde personel ve öğrencilerin faydalandığı 6 adedi Meslek Yüksek Okullarında olmak üzere toplam 11 adet yemekhane vardır (Ek-3.5.3.1, Ek-3.5.3.2).

Yemekhanelerdeki yemek ve hizmet sunumu memnuniteyi SKS Daire başkanlığı rutin aylık anketleriyle ölçülmekte ve düzenlemeler yapılmaktadır. Spor Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından akademik-idari-öğrenci ayrımı olmadan 'Yemek Hizmet Alımı memnuniyeti' için yapılan  iki ayrı ayın anket sonuçları ektedir. (Ek2.3.4Ocak Ayı Yemek Anketi, Ek2.3.5 Kasım Ayı Yemek Anketi). Bu anket geri bildirimlerine göre düzenleme yapıldığı için Ocak 2019 daki anket katılım sayısı 263 iken, Kasım 2019'da anket katılım sayısı 904 kişiye çıkmıştır.

Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde 4 bloktan oluşan 2 adet yurt binamız, Seben’de 1 bina 2 bloktan oluşan kız-erkek öğrenci yurdu ve Mengen’de Üniversitemiz yönetimine bağlı 1 bina 1 bloktan oluşan kız öğrenci yurdu mevcuttur (Ek3.5.3.3).

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Mediko birimi, şu anda 2 hekim, 1 diş hekimi, 2 psikolog, 3 hemşire, 1 laborant ve 1 diş teknikeri ile hafta içi günlerde 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mediko, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi KYK İzzet Baysal Kız Yurdu B Blok zemin katındadır (https://sksdb.ibu.edu.tr/birimlerimiz/mediko/ogrenci-saglik-hizmetleri).

 

Engelsiz Üniversite

Üniversitemizde engelli bireylere yönelik alınmış tedbirler ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu amaçla Engelli Öğrenciler

Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulmuştur (http://engelsiz.ibu.edu.tr/, http://engelsiz.ibu.edu.tr/index.php/yonerge) . YÖK tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine Mavi ve Turuncu Bayrak aday belgeleri verilmiştir (http://ajanda.ibu.edu.tr/engelsiz-universite-odulleri-sahiplerini-buldu/). Üniversite genelinde ve bazı fakültelerde engelli öğrencilere yardımcı olmak üzere hazırlanmış yönlendirme tabelaları ve zeminde engelli yolu düzenlemeleri bulunmaktadır. Ayrıca üniversite kütüphanemizde engelli öğrenciler için ‘Sesli Kütüphane’ uygulaması yürütülmektedir (https://kddb.ibu.edu.tr/sesli-kuetuephane). Üniversitemizde engelli bireylere yönelik bilinç oluşturma amaçlı etkinlikler yapılmaktadır. Birimlerin yeni veya kullanım alanı açısından uygun olan binalarda asansör, engelli yürüme bandı, engelli tuvaleti vb. düzenlemeler yapılabilmiştir (Ek-3.5.4.1).

 

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Üniversitemizin her biriminde her bir öğrenciye danışman öğretim üyesi ataması yapılmakta ve eğitim süresince bu danışmanlık hizmet devam etmektedir. Kurumda öğrenci danışmanlık sistemi uygulamaları daha çok akademik danışmanlık şeklindedir. Üniversitenin öğrenci danışmanlığı yönergesi vardır. Bu danışmanlık yönergesi değişik birimlerde değişik düzeyde uygulanmaktadır. Bunun yanında Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde (https://sksdb.ibu.edu.tr/index.php) öğrencilere destek hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda aynı birimden kadrolu bir psikolog görevlendirilmiştir. Ayrıca Üniversitenin genelinde ve programların özellikleri uygun özellikle kariyer ve kariyer planlama etkinlikleri yürütülmektedir (Ek-3.5.5.1, Ek-3.5.5.2, Ek-3.5.5.3, Ek-3.5.5.4).

Öğrenme kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynakları birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek-3.5.1.1.pdf

Ek-3.5.1.2.pdf

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimler arası denge gözetilerek yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların ve faaliyetlerin sonuçları izlenmemektedir. Kanıtlar

Ek-3.5.2.1.pdf

Ek-3.5.2.2.pdf

Ek-3.5.2.3.pdf

Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.)

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesis ve altyapı birimler arası denge gözetilerek kurulmuştur. Ancak bu tesis ve altyapının kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek-3.5.3.1.pdf

Ek-3.5.3.2.pdf

Ek-3.5.3.3.pdf

Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Kurumda engelsiz üniversite uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir

Kanıtlar

Ek-3.5.4.1.pdf

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri tüm birimleri kapsayacak şekilde sağlanmaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir. Kanıtlar

Ek-3.5.5.1.pdf

Ek-3.5.5.2.pdf

Ek-3.5.5.3.pdf

Ek-3.5.5.4.pdf

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, iç ve dış paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılı başında programda yer alan derslerin ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından bologna bilgi sisteminde dersler güncellenerek kaydedilmektedir. Bu kapsamda Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi amacıyla eğitim öğretim dönemi başında ve sonunda iç ve dış paydaşların görüşlerini ve önerilerini almak amacıyla senede iki defa bilgilendirme toplantıları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca kurumumuzda her eğitim-öğretim döneminin sonunda öğretim elemanları ile ders değerlendirmelerini içeren akademik değerlendirme toplantıları yapılmakta ve öğretim elemanlarından ders değerlendirme raporlarını yazılı olarak da sunmaları istenmektedir.

Mevcut stratejik planın ilk yıl hedef gerçekleştirme oranları saptanmış olup, Amaç1.Hedef1.de 'Mevcut lisans ve lisansüstü programlarından 2023 yılına kadar en az 5 programın akredite olmasını sağlamak ', hedef2.de 'Çift anadal ve yan dal program sayısını 2023 yılına kadar %100 artırmak' , 'Kütüphane bünyesindeki süreli ve süresiz yayın sayısını 2023 yılına kadar %20 artırmak' ve Hedef5.de 'Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programları açılmasını teşvik etmek, mevcut program sayısını %30 artırmak' açısından 2019 yılı hedefi %100 oranında, hedef4.de 'Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını düşürmek' açısından 2019 yılı hedefine %66 oranında ulaşılmıştır. Ekte (Ek2.1.5; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının topladığı 2019-2020 Hedef ve Gösterge sonuçları) içerisinde verilmektedir.

Programların izlenmesini daha sistematik ve şeffaf hale getirmek için Kalite İç Değerlendirme sistemi kurmak için 2019

Aralıkta Öz değerlendirme ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekiplere önce 27.12.2019 tarihinde yaklaşık 5 saat eğitim verildi

(http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-yuksekogretimde-kalite-sureclerinde-kendi-degerlendiricilerini-yetistiriyor/ ). Ocak-Şubat 2020 de 2019 KİDR rapor yazımında kendi birim bilgileri için görevlendirilen bu ekiplerin; 2020 Mart ayıyla birlikte kendi birimlerinde program bazında öz değerlendirme raporu yazması, bu raporların üniversite içi diğer öz değerlendirme ekiplerinde değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlenmesi ve gelişmeye açık yanlara göre düzeltmeler ile; (i) akreditasyona hazır birimlerin hazırlık derecelerinin anlaşılması, diğer birimlerinde (ii) ilk öz değerlendirme çevrimlerini kapatarak yaz aylarında ikinci çevrime geçmeleri planladı,  bu ilk iki tur çevrim sonrası öz değerlendirme ekiplerince her yıl en az bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır.

Mezun izleme sistemi için bir web sayfası bulunmaktadır (https://mbs.ibu.edu.tr). Bu sisteme ilişkin çalışmalar "BAİBÜ

KARİYER PLANLAMA VE MEZUN İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" bünyesinde yürütülmekte

(Ek-3.6.2.1). Bazı birimlerimizde mezunlara yönelik geleneksel pilav günü etkinlikleri düzenlenmekte ve mezunlarımız bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Bazı birimlerimiz ise çevrim içi Mezun Öğrenci Anketi düzenlemektedir (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTF2wWTa6lpMcBV51J7rgBCGxH9Pv4RWuMwmYuuz6TJ_xBfQ/viewform)

Birimlerimiz web sayfalarında ise mezunlarımızdan bazılarının bir fotoğrafları ile birlikte mevcut durumları ile ilgili bilgiler sunulmaktadır (Örneğin ef.ibu.edu.tr, Ek-3.6.2.2).

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da kapsamaktadır.)

Olgunluk Düzeyi: Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizmalar (süreç ve performans göstergeleri) oluşturulmuştur. Ancak hiçbir uygulama bulunmamaktadır veya tüm programları kapsamamaktadır.

Mezun izleme sistemi

Olgunluk Düzeyi: Mezun izleme sistemine ilişkin tüm programları kapsayan uygulamalar vardır ve bunlardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi ve karar almalarda kullanılması gerçekleştirilmemiştir. Kanıtlar

Ek-3.6.2.1.pdf

Ek-3.6.2.2.jpg

 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

1. Araştırma Stratejisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin araştırma stratejisi, 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde “Amaç 2. Bilimsel Araştırmaların Nitelik ve Niceliğini Artırmak” başlığı altında şu şekilde özetlenmiştir (Ek 4.1.1): “Üniversitelerin varoluş amaçlarından olan ve eğitim ile beraber hali hazırda yürütülen ve yürütülmesi planlanan bilimsel projelerin sayısının ve kalitesinin arttırılması planlanmaktadır.”. Anılan bu amaç doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir:

 • Ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki yayın sayısını 2023 yılına kadar %30 artırmak, (1.5; Hedef 2.1; 2019 gerçekleşmesi %100)
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik (kongre, konferans, çalıştay vb.) sayısını 2023 e kadar %20 artırmak,

(Ek2.1.5; Hedef 2.2; 2019 gerçekleşmesi %60)

 • Dış kaynak destekli (TÜBİTAK, AB Programları, TAGEM, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansları vb.) proje sayısını ve çeşidiniartırmak (1.5; Hedef 2.3; 2019 gerçekleşmesi %100),
 • BAP tarafından desteklenen proje sayısını ve çeşitliliğini 2023 yılına kadar minimum %20 artırmak (1.5; Hedef 2.4; 2019 gerçekleşmesi %75).

Bu hedefler kapsamda, 2019 yılı itibariyle 280 civarında olan ulusal endekslerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısının 2023’de 370’lere; aynı yıllar için uluslararası endekslerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısının da 630’lardan 830’lara çıkarılması amaçlanmıştır. Bu hedefe ulaşmakta, özellikle uluslararası dergilerde yayın yapmanın görece zorluğu ve mali kaynakların sınırlı olması temel güçlüklerden olup, bunun aşılmasında ulusal ve uluslararası endekslerde yayımlanan makalelere verilen teşviklerin artırılmasının katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, kuruluşundan beri üniversitemize çok büyük maddi ve manevi katkılar sağlayan İzzet Baysal Vakfı (https://izzetbaysalvakfi.org.tr/), uzun yıllardır hem akademik yayınlara (https://izzetbaysalvakfi.org.tr/burslar/burslar-tesvik-odulleri-ve-yardimlar/izzet-baysalvakfi-tesvik-odulleri/akademik-yayin-tesvik-odulleri) hem de bilimsel çalışmalara

(https://izzetbaysalvakfi.org.tr/burslar/burslar-tesvik-odulleri-ve-yardimlar/izzet-baysal-vakfi-tesvik-odulleri/bilimselcalismalarin-tesvik-ve-basari-odulu) teşvik ödülleri vermektedir. Bu ödüller her yıl İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir törenle sahiplerine takdim edilmektedir.

BAP desteğinin artırılması hedefi de bu anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinliklerin teşvik edilmesi, kurum dışı kaynaklarca desteklenecek proje sayısının ve çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak olan Proje Destek Ofisi’nin (https://pdo.ibu.edu.tr/) faaliyete geçmiş olması önemli iyileştirmeleri mümkün kılacaktır. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulmasına dair usul ve esaslar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi amacıyla bir yönerge hazırlanmıştır (Ek 4.1.2).

Örnek teşkil etmesi açısından, üniversitemizin en aktif birimlerinden olan NÜRDAM'ın araştırma politika stratejisi ve hedefleri ile ilgili uygulamaların sistematik olarak izlendiğini ve izlem sonuçlarına göre tüm alanları ve programları kapsayan önlemlerin alındığını gösteren performans göstergeleri (Ek 4.1.3) ve önemli ürünlerinden olan yerli ve milli nükleer dedektörlere ait resim ekte sunulmuştur (Ek 4.1.4). 

Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tanımlı araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmemektedir.

Kanıtlar

Ek 4.1.1_BAİBÜ_2019_2032_STRATEJİK PLAN_AR-GE AMAÇ VE HEDEFLER.pdf

Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Olgunluk Düzeyi: Kurumunda tüm alanları kapsayıcı şekilde araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulamaya konularak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek 4.1.2_BAİBÜ_BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ.pdf

Ek 4.1.3_BAİBÜ_NÜRDAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ.pdf

Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi

Olgunluk Düzeyi: Kurum araştırma ile ilişkili tüm alanlardaki araştırmaların planlamasında, yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerini ve değişimleri dikkate almaktadır. Ancak bu uygulamalarla ilgili sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek4.1.4.Nürdam.sensör.dedektör.Fen Edebiyat.MR.Sargı.pdf

2. Araştırma Kaynakları

Kurumda üniversite içi kaynaklar, bir yönerge dahilinde (Ek 4.2.2.1) öncelikli araştırma alanlarını ve her birimi kapsayacak, destekleyecek ve erişilebilir şekilde yönetilmekte ve sonlandırılmaktadır. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve öneriler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. Kurumda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kurumsal amaçlar doğrultusunda sürdürebilmek için üniversite dışı kaynakların kullanımını destekleyen uygulamalar benimsenmekte, elde edilen bulgular değerlendirilmekte ve raporlar paydaşlarla birlikte ele alınmaktadır (Ek 4.2.3.1).

Bu bağlamda, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan fiziki ve teknik araştırma kaynaklarına örnek olarak:

 • 10 adet iklim odası (Ek 4.2.1.1, Ek 4.2.1.2, Ek 4.2.1.3)
 • 1 adet mantarhane ( Ek 4.2.1.4)
 • 2 adet soğuk hava deposu,
 • 49 adet araştırma-uygulama laboratuvarı örnek olarak verilebilir. (Ek 4.2.1.5, Ek 4.2.1.6, Ek 4.2.1.7)

Kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora ve post-doc programları yürütülmektedir. Üniversitemiz fen bilimleri enstitüsünde 10 adet doktora programı yer almaktadır

(https://fbe.ibu.edu.tr/eadb-ve-programlar). Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsünde 11, Eğitim Bilimleri Enstitü'sü bünyesinde 5, ve Sağlık Bilimleri Enstitü'sü bünyesinde ise 5 olmak üzere toplamda 31 doktora programı enstitülerimiz bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Her dönem bu programları onlarca öğrenci tercih etmekte yapılan objektif sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar programlara kayıt olabilmektedirler (Ek 4.2.4.1). Ek olarak üniversitemiz tüm ön-lisans, lisans ve lisansüstü eğitim birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) bilgilerini eksiksiz bir şekilde sisteme entegre etmiştir (http://bologna.ibu.edu.tr/ ).

Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

4.2.1.1.jpg 4.2.1.2.jpg 4.2.1.3.jpg 4.2.1.4.jpg 4.2.1.5.jpg 4.2.1.6.jpg

4.2.1.7.jpg

Üniversite içi kaynaklar (BAP)

Olgunluk Düzeyi: Kurumda üniversite içi kaynaklar, öncelikli araştırma alanlarını destekleyecek ve erişilebilir şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla       birlikte             değerlendirilerek         önlemler   alınmakta        ve        ihtiyaçlar/talepler        doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

4.2.2.1.pdf

Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)

Olgunluk Düzeyi: Kurumda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kurumsal amaçlar doğrultusunda sürdürebilmek için üniversite dışı kaynakların kullanımını destekleyen uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

4.2.3.1.pdf

Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları

Olgunluk Düzeyi: Kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora ve post-doc programları yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

4.2.4.1.pdf

3. Araştırma Yetkinliği

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBU) onaltı fakültesi, dört enstitüsü, onaltı araştırma merkezi, iki yüksek okul ve sekiz meslek yüksek okulu olmak üzere tüm bu akademik birimlerinde araştırma faaliyetleri bulunmaktadır. Üniversitemiz mevcut akademik birimlerinde ihtiyaca göre ve araştırma yetkinliğine göre personel istihdamı BAİBU  Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları yönergesine göre (Ek4.3.1 ve Ek4.3.2) yapılmaktadır. Üniversitemiz, öğretim elemanlarımızın araştırma yetkinliğinin sürdürmek ve iyileştirmek için imkanlar sunmaktadır. Öğretim elemanlarının kurum dışı farklı organizasyonlarca düzenlenen proje hazırlama eğitim seminerlerine katılmaları teşvik edilmektedir. diğer taraftan özellikle genç ve deneyimsiz öğretim elemanlarının araştırma projesi hazırlama konusunda kurum içi eğitim seminerleri yıl içinde farklı zamanlarda verilmeye devam ediyor.

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır. Üniversitemizde bu anlamda bazı birimlerde ortak programlar üzerinden araştırmalar yapılmaktadır. (Ek4.3.3)

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar tüm alanları kapsayan şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

Ek4.3.1 BAİBÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi.docx

Ek4.3.2. baibu-ogretim-uyeligine-atanma-kriterleri-puan-tablosu.pdf

Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır.

Kanıtlar

Ek4.3.3_ortak programlar ve ortak araştırma birimleri Ziraat Fakültesi Örneği.docx

4. Araştırma Performansı

2018 yılında yürürlüğe konulan yeni kalite konsepti gereği (Bkz. BAİBÜ 2018 KİDR, s. 22. ve belirtilen kanıtlar) Ar-Ge faaliyetlerinin nicelik ve nitelik yönünden mevcut imkanlar oranında artırılarak sürdürülmesi yönünde, süreç içerisinde yeniden organize edilen BAİBÜ Kalite Komisyonu alt komisyonları yapılanması çerçevesinde Ar-Ge Alt Komisyonu da daha etkin hale getirilmiş, 2019 yılı itibariyle ön görülen planlama çerçevesinde faaliyetlerine başlaması sağlanmıştır. (Ek.4.2.1)

2018 Yılı KİDR’inde “araştırma ve geliştirme performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yükseltilmesi amacıyla kurum içi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin etkililik düzeyinin/performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve artırılması amacıyla kurum içi bazı başarı ölçütleri, izleme ve teşvik mekanizmaları (Ek.4.1.3) (ayrıca

bkz. https://izzetbaysalvakfi.org.tr/burslar/burslar-tesvik-odulleri-ve-yardimlar/izzet-baysal-vakfi-tesvik-odulleri/akademikyayin-tesvik-odulleri)  (Ayrıca bkz. BAİBÜ 2018 KİDR, s. 27. ve belirtilen kanıtlar) olmasına rağmen kurumun araştırma hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerini gözden geçirmek ve iyileştirmek amacıyla yeni yöntem ve araçların geliştirilmesine (Örneğin Tübitak, Tarım Orman Bakanlığı, Bilim Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne proje sunumlarının desteklenmesi) ihtiyaç duyulduğu” şeklinde yer verilen tespit (Bkz. BAİBÜ 2018 KİDR, s. 27.) çerçevesinde ise şu düzeltmeler yapılmıştır:

Kurum Ar-Ge performansını artırabilmek için öncelikle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi, araştırmacıların özellikle Tübitak vs. gibi önemli kurum ve kuruluşların projelerine alt yapı da sağlamayı hedefleyen düzenlemeleri içeren bir revizyona tabi tutulmuştur. (Ek. 4.1.1) Aynı amaca binaen aynı zamanda TÜBİTAK araştırmacısı ve değerlendiricisi de olan BAİBÜ Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa YAMAN tarafından kurum araştırmacılarına yönelik “Tübitak 1002 Projesi Yazma eğitimleri” verilmesi planlanmış ve verilmiş, http://ajanda.ibu.edu.tr/tubitak-1002-proje-yazma-egitimleri-basladi/ BAP Birimi bünyesinde teşkil edilen Proje Destek Ofisi ile (Ek.4.1.2) teorik desteğe fiili bir boyut da kazandırılmıştır. Bu desteklerin sonuçları görülmeye başlanmıştır. (Ek.4.2.2) Üniversitemiz BAP biriminin kayıtlarına göre 2019 ve 2020 Yılları proje sayıları mukayese edildiğinde ilgili strateji, politika, planlama ve uygulamaların proje sayılarına anlamlı bir ivme kazandırdığı söylenebilir. Örneğin ilgili belgede de görüleceği üzere 2019 da 44 olan BAP proje sayısı 2020 de 88’e, keza toplamda 19 olan TÜBİTAK projeleri sayısı 2020 de neredeyse iki kat artarak 30’a yükselmiş görünmektedir. (Ek.4.1.4),(Ek.4.1.5) ayrıca bkz. http://bap.ibu.edu.tr/devam_eden_bap_projeleri.aspx?tur=1

Ne var ki bütün bu iyileştirmelere rağmen; BAİBÜ’nün University Ranking by Academic Performance (URAP) dünya sıralamasında 2018’deki 1733. sıradaki yerinin http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw (26.03.2019) 2019 yılı sıralamasında 1845. sıraya https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/world-2019 (26.02.2019) Türkiye ölçeğinde 2018 deki 48. Sıradaki yerinin http://tr.urapcenter.org/2018/2018_t9.php (26.3.2019) 2019 sıralamasında dokuz basamak gerileyerek 54. Sıraya, http://tr.urapcenter.org/2019/2019_t9.php (26.2.2019), keza bünyesinde Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasındaki 2018 deki 37. Sıradaki yerinin http://tr.urapcenter.org/2018/2018_t3.php (26.3.2019) 2019 da  41. Sıraya;  http://tr.urapcenter.org/2019/2019_t3.php  (26.03.2020) 2000 den önce kurulan üniversiteler sıralamasındaki 2018 deki 41. Sıradaki yerinin http://tr.urapcenter.org/2018/2018_t1.php (26.02.2020) 2019 da  45. Sıraya http://tr.urapcenter.org/2019/2019_t1.php   (26.02.2020) gerilemiş olması bu noktada atılan adımların mevcudu kısmen muhafaza ettiğini ancak hala iyileştirmeye açık yönlerinin de olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda yeni kalite konsepti gereği oluşturulan BAİBÜ Kalite kayıt sistemine (http://kalitekayit.ibu.edu.tr/goster.php?&s=giris) üniversitemiz birimlerince yapılan geri dönüşlerden de görüleceği üzere; (Ek.4.3.1) (Ek.4.3.2) akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçlerin, akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdirtanıma ve ödüllendirmek üzere ön görülen uygulamaların, araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmaların, özellikle de araştırma-bütçe performansını izlemeye ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamaların (Ek.4.3.3) geliştirilip bütün birimlere teşmil edilmesi gereği iyileştirmeye açık yön olarak tespit edilmelidir. 

Öğretim elemanı performans değerlendirmesi

Olgunluk Düzeyi: Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek ve değerlendirmek üzere tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.) tüm alanları kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek.4.1.4 .pdf

Ek.4.1.5.pdf

Ek.4.1.1 Akademik-Teşvik-Ödeneği-Nihai-Sonuçları-PDF.pdf

Ek.4.1.2.pdf

Ek.4.1.3.pdf

Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik uygulamalar tüm alanları ve birimleri (araştırma merkezleri de dâhil) kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek.4.2.2.Tübitak.1001.desteklenmesine_karar_verilen_projeler_2019.pdf Ek.4.2.1.pdf

Araştırma bütçe performansı

Olgunluk Düzeyi: Kurumun araştırma bütçe performansını izlemeye ilişkin planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

Ek.4.3.1 Soru45-Yanitlar.pdf

Ek.4.3.2 Soru46-Yanitlar .pdf

Ek.4.3.3 Soru47-Yanitlar Dosyasının Kopyası.pdf

 1. TOPLUMSAL KATKI

1. Toplumsal Katkı Stratejisi

Kurumun 2019-2023 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedefler ile belirlenen stratejilerde toplumsal katkı boyutu

“Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak” olarak belirlenmiştir. Kurumun bu hedefleri 2019 İdari Faaliyet raporunda tanımlanmıştır. (Ek-5.1.15, syf. 79.)  Başta kurum tarafında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve çeşidini, üniversitenin tanınırlığını ve farkındalık projelerinin sayı ve niteliğini artırmak hedeflenerek özellikle sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle bu alanda toplumsal faydayı artırmak amaçlanmış (Ek-5.1.15, syf. 80) ve belirlenen hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği saptanmıştır. Bu çalışmalara ilişkin kanıtlar Ek'lerde sunulmuştur. (Ek-

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14,5.1.15)

 

Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun tanımlı toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmemektedir.

Kanıtlar

5.1.1.pdf 5.1.2.pdf 5.1.3.pdf 5.1.4.pdf 5.1.5.pdf 5.1.6.pdf 5.1.7.pdf 5.1.8.pdf

5.1.9.pdf

5.1.10.pdf 5.1.11.pdf 5.1.12.pdf 5.1.13.pdf 5.1.14.pdf

5.1.15.pdf

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ile ilişkili sonuçlar ve paydaş görüşleri sistematik ve kurumun iç kalite güvence sistemiyle uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmaktadır.

Kanıtlar

5.2.2.pdf

5.2.1.pdf

2. Toplumsal Katkı Kaynakları

Üniversitemizin mali kaynağı merkezi yönetim tarafından tahsis edilen bütçesidir. Şimdiye kadar bu bütçeden toplumsal katkıya yönelik pay ayrılmamıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) 3. stratejik planında (http://ibu.edu.tr/template/contents/baibu_2019_2032_stratejikplan_3362468.pdf veya Ek2.1.1) toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak amacıyla maliyet sağlanması planlanmıştır. Nitekim Öz-Değerlendirme Ekiplerinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda genel olarak fakülte ve diğer birimlerin fiziki ve teknik konularda bazı olanaklarının bulunduğu ancak mali kaynaklar konusunda önemli ölçüde yetersizliğin olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen fakülte ve birimler, öğretim elemanlarının gönüllü çalışması ve mevcut imkânlarla çeşitli toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürmektedir. Bazı birimlerin gelir getirici faaliyetler düzenleme yönünde planlamaları bulunmaktadır.

Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi: Kurumda fiziki, teknik ve mali kaynaklar, toplumsal katkı faaliyetlerini destekleyecek ve tüm birimleri kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

5.3.1.pdf

5.3.2.docx

5.3.3.pdf

5.3.4.pdf

3. Toplumsal Katkı Performansı

2018 yılında Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlanırken “Toplumsal Katkı” dört ana temadan biri olarak “Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı” başlığı altında ele alınırken 2019 yılında ayrı bir başlık açılmış ve “Toplumsal Katkı” başlığı üç alt madde (Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi, Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapı, Kaynaklar, Toplumsal katkı Performanslarının izlenmesi ve iyileştirilmesi) halinde değerlendirilmiştir. Toplumsal katkının eğitim-öğretim ve araştırmanın yanı sıra bugün artık üniversitelerin temel fonksiyonlarından biri olduğu yaygın olarak kabul görmektedir.

Üniversitemiz de akademik programlarının yanında kişi ve kurumlara toplumsal destekler sunmaktadır. Bu destekler çerçevesinde sürdürülebilir, sertifikalı eğitim programları düzenlenmekte, konferans, panel, çalıştay, sempozyum, sergi ve konserler ile çeşitli spor etkinlikleri yapılmakta ve kurslar verilmekte, yörenin ihtiyacı olan konularda Üniversitemizin farklı bölümleri harekete geçirilmektedir. Toplum yararına olacak şekilde kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜYAM) 2019 yılında yaklaşık 900 kişiye hitap eden yedi (7) ayrı kurs açmıştır (Ek 5.3.1). Ayrıca Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan Topluma Hizmet dersleri çerçevesinde farklı kurumlarla iş birliği içerisinde çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Spor Bilimleri Fakültesinde toplumsal katkı boyutunda yapılan çalışmalar içerisinde paydaşlar ile birlikte fidan dikilmesi, kütüphane oluşturmak üzere kitap toplanması, çeşitli sportif organizasyonların düzenlenmesi gibi toplum yararına etkinlikler yapılmakta ve bunlara ilişkin duyurular, haberler sosyal medyadan takip edilebilmektedir.

(http://sporbilimleri.ibu.edu.tr/component/k2/item/444-diktigimiz-fidanlarla-gelecege-nefes-olduk; http://sporbilimleri.ibu.edu.tr/component/k2/item/402-minikler-okusun http://sporbilimleri.ibu.edu.tr/component/k2/item/395-syo-topluma-hizmet-dersi; http://sporbilimleri.ibu.edu.tr/component/k2/item/399-spor-bilimleri-fakultesi-ogrencilerinden-miniklere-jest)

Tıp Fakültesi İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmekte (Ek 5.3.1., Ek 5.3.2.). TÖMER toplumsal katkı çerçevesinde BAİBÜ Öğrenci Konseyi ve BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Birliği (ISA) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Günü Etkinliğine destek vermekte ayrıca Üniversitemizin uluslararası öğrencileri için zaman zaman Türk kültürünü ve yemeklerini tanıtıcı geziler, faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca İBUZEM iş birliği ile “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” düzenlenmektedir. (http://ajanda.ibu.edu.tr/tomer-yaz-okulu-ogrencilerinden-ebru-ve-hatsergisi/,http://ajanda.ibu.edu.tr/uluslararasi-ogrencilerin-tomerdeki-yaz-okulu-egitimleri-sona-erdi/ )

Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://akimer.ibu.edu.tr/tr/) ve Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüklerinde toplum hizmetine sunulmak üzere üniversite içi ve dışı paydaşların katılımıyla düzenli olarak konferanslar yapılmakta, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (BAMER) yaptığı çalışmalarda il merkezi ve ilçelerin yerel yöneticileri, mülki amirleri ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmakta, her ilçenin ihtiyaçlarına göre yapılan çalışmaların sonuçlarını yayımlayarak bilim aleminin istifadesine sunmaktadır. Halk Kültürünün de ele alındığı çalışmalarda üniversite-halk buluşması gerçekleşmekte, kültürel varlıkların korunması konusunda gençlerde ve yetişkinlerde bir farkındalık oluşturulmaktadır. (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibude-kibriscik-sempozyumubasladi/; http://ajanda.ibu.edu.tr/kibriscik-sempozyumu-kibriscik-tarimi-calistayi-ve-atolye-calismalari-ile-sona-erdi/; http://ajanda.ibu.edu.tr/serafettin-erbayram-geleneksel-bamer-soylesisinde-ogrencilerle-bulustu/

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından milli bilincin oluşturulması, vatan, millet ve bayrak sevgisi anlayışının güçlendirilmesi amacıyla belirli gün ve haftalarda Üniversitemiz merkez kampüsünde, İlçe Yüksekokul Müdürlüklerinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve Ceza İnfaz Kurumunda konferanslar düzenlenmektedir(Ek 5.3.4.).

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde olduğu gibi bazı merkezlerde izleme ve değerlendirmeye ilişkin çalışmalar yapılmakta aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde çeşitli kamu spotları çekilip yerel televizyon kanallarında yayınlanmaktadır (Ek 5.3.5).

Birçok birimde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaların tüm alanları ve birimleri kapsar şekilde yürütüldüğü ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmediği veya karar almada kullanılmadığı ifade edilmiştir. Ancak Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu gibi bazı birimler Toplumsal Kalite Performansının İzlenmesi ve İyileştirmesi için bir bölüm danışma kurulu oluşturmuştur (Ek 5.3.6).

 Toplumsal katkı uygulamalarının planlanması ve gerçekleştirilmesinde paydaş görüşleri alınması ve planlamaya yansıtılması ile hedef ve toplumsal katkı çıktılarının belirlenmesinde bütün birimlerin sürece daha fazla dahil edilmesi gerektiği görülmektedir. Toplumsal katkının duyurulması ve yaygınlaştırılması için web sayfalarının belirli aralıklarla güncellenmesi büyük önem arz etmektedir.  Kurumun kalite güvence sisteminin bir parçası olarak toplumsal katkı sürecinin nitelik ve nicelik açısından daha fazla izlenmesi ve değerlendirilmesi, buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan iyileştirme çalışmalarının yapılması, bu konuda birimler arasında bir standart olması gerektiği özellikle dikkati çekmekte bunu iyileştirmeye yönelik çalımalar yapılmaktadır. Toplumsal katkı çıktılarının niteliksel ve niceliksel yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi, katılımcı memnuniyeti, programın etkisinin değerlendirilmesi, paydaşların değerlendirmelerinin alınması BETUM gibi bazı birimler tarafından yapılmakla birlikte bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir (Ek 5.3.7, Ek 5.3.8, Ek 5.3.9)

 

Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar tüm alanları ve birimleri kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek 5.3.1.docx

Ek 5.3.2.docx

Ek 5.3.3.docx

Ek 5.3.4.docx

Ek 5.3.5.docx

Ek 5.3.6.docx

Ek 5.3.7.docx

Ek 5.3.8.docx

Ek 5.3.9.docx

 1. YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Üniversitemiz “2547 Sayılı Kanun” ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde belirlenen yönetim modeline göre yapılanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemizde akademik ve idari olmak üzere iki tür yapılanma bulunmaktadır.

“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu” uyarınca üniversitelerin organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmiştir. Üniversitenin birimlerinden fakültelerin organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, enstitülerin organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, yüksekokulların organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlükleri ve yönetim kademesi ataması bağlı oldukları yönetmeliğe göre yapılandırılmıştır. Akademik yapılanmada yönetim görevleri, öğretim elemanlarınca ve belirli süreler içinde yapılmaktadır. Yöneticiler “2547 Sayılı Kanunda” emredildiği üzere atanmaktadır. Yapılacak görevler yazılı kurallarla belirlendiğinden, yönetenlerin ve yönetilenlerin bu yazılı kurallara uyması, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine uygun davranması beklenmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevleri; 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yedinci bölümünde belirtilmiştir. Anılan Kararname uyarınca Üniversitemiz idari teşkilatında yer alan birimler; Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Fakülte İdari Teşkilatı, Yüksekokul İdari Teşkilatı, Enstitü İdari Teşkilatı, Bölüm İdari Teşkilatı olarak belirlenmiştir.

Yönetim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi: Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması; tüm süreçler tanımlanarak, süreçlerle uyumlu yetki, görev ve sorumluluklar belirlenerek tanımlanmıştır. Ancak bu model doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır.

Kanıtlar

6.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı.pdf

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde tüm süreçler tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak süreç performans sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarda kullanılmamaktadır.

2. Kaynakların Yönetimi

Kurumdaki akademik personel, idari personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel kurumun insan kaynaklarını oluşturur. Kurumdaki insan kaynağı üç grupta toplanır. Bunlar akademik personel, idari personel ve hizmet alımı ile gördürülen işlerde çalışan personeldir.

Kurumumuzdaki insan kaynaklarından olan idari personelin istihdam şekli 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre yapılmakta ve bu madde dört başlık altında toplanmış olup memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerden oluşmaktadır. Bu kategoriye giren memurlar kuruma aday memur olarak yerleştirilir.

Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ihtiyacını karşılamak amacıyla kadro kullanımları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılmaktadır.

Öğretim üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) kadrolarına “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca atamalar yapılmaktadır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca atamalar yapılmaktadır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarına Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların atamaları yapılmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi, kurumun en önemli kaynağı olan insanın amaç ve hedefler doğrultusunda en uygun gücünün ve en verimli şekilde kullanılmasını, geliştirilmesini içeren tüm yöntem ve tekniklerdir. Kurumdaki insan kaynakları yönetiminde, insan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmayı, doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmeyi bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçme ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da alanlara yerleştirmeyi, insanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamayı, çalışanları takdir ve motive etmeyi, kurumda da çalışanlar üzerinde de motivasyonu bozan faktörleri ortadan kaldırmayı, çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dâhilinde yürütmeyi mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapılmasına özen gösterilmektedir.

Üniversitemiz kadrolarında görev yapan idari personel için Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca verilen eğitim sonrasında görevde yükselme sınavı yapılmakta ve sınavı başaran personel, başvurdukları üst kadrolara atanmaktadır. Ayrıca üniversite personeli, dönem dönem yeni uygulamalar veya ilgili mevzuat kapsamında kurum tarafından planlanan eğitimlere tabi tutulmaktadır. Üniversitenin tüm çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmiştir. Bunun yanında, personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almalarına destek sağlanmaktadır. Eğitim planlaması gerekli görüldüğü durumlarda doğrudan Rektörlük Personel Daire Başkanlığı tarafından organize edilmektedir.

İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev yapan personel, üniversitemize aday memur olarak atandıklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55 inci maddesi gereğince ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Başbakanlıkça hazırlanan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre aday memurlara; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yazışma kuralları, iletişim, halkla ilişkiler vb. konularda eğitim verilmektedir.

Akademik Personel alımları için ilana çıkılmakta olup bu ilanlar Resmi Gazetede ve Üniversitemizin Web sayfasından duyurulmaktadır. Sözleşmeli Personel alımı için de  yapılan ilan Web sayfamızda yayımlanmaktadır. Örnek Web sayfası görüntüsü ve İlan metinleri ekte sunulmuştur.

 

İnsan kaynakları yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun insan kaynakları politikası ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, insan kaynakları süreçleri doğrultusunda uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

6.2.1. İnsan kaynakları yönetimi1.pdf

6.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 2.pdf

Finansal kaynakların yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, tanımlı süreçlere göre finansal kaynakların yönetimine ilişkin uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek-5.2.2.1 Mali Tablolar.pdf

3. Bilgi Yönetim Sistemi

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Özlük ve Sicil Otomasyonu, Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi, Bilimsel araştırma projeleri başvuru ve takip sistemi, başta olmak üzere üniversitemizin tüm süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yazılımları geliştirmekte ya da hizmet alımı yoluyla ilgili birimlere kullandırtmaktadır. Burada ifade edilen otomasyon sistemleri arasında ihtiyaçlar doğrultusunda web servisleri aracılığı ile entegrasyonlar sağlanmış olmakla birlikte tüm sistemler arasında tam bir entegrasyondan söz edememekteyiz.

Ancak üniversitemiz yazılım ve otomasyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 01.01.2020 tarihi itibariyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile yapmış olduğu protokol ve sözleşme kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) geçiş sürecini başlatmıştır. Otuz modülden oluşan ÜBYS’ye yıl içerisinde modüller halinde geçiş yapılacaktır.

Böylece üniversitemizin ihtiyaç duyduğu İdari ve Akademik süreçleri mevzuata uygun, kalite süreçleri ile ölçülebilen, entegre çalışan bir yazılım platformuna taşıyarak, tüm modüllerin birbiri ile entegre çalışması ve bu sayede tüm süreçlerin tek bir uygulama üzerinde toplanması amaçlanmıştır. ÜBYS’nin yönetim modülleri ile 2020 yılı sonunda birimlerden Kalite Yönetimi açısından bilgi akışı sağlayacak, iş gücü envanteri, derslik-amfi envanteri, varlık yönetim sistemleri gibi uygulamalar ile insan kaynakları ve envanter yönetimi etkin bir şekilde yapılacaktır.

 

      Bilgi Yönetim Sistemine ait faaliyet ve süreçler;

 

 1. Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde, öğrencilerin, birimlerin ve danışmanların eğitim öğretim faaliyetlerini daha kolay, sistemli ve kayıt altına alınabilir şekilde yönetilebilmesini sağlayan ilave modüller de mevcuttur. http://bys.ibu.edu.tr
 2. Elektronik belge yönetim sistemi, elektronik ortamda kurum içi ve kurum dışı yazışmalar, KEP ve UETS ile belge alıp gönderme, personel izin ve vekalet yönetimi yapılabilmektedir. http://ebelge.ibu.edu.tr
 3. Personellerin özlük ve sicil işlemleri elektronik ortamda takip edilerek, SGK, HİTAP, NVİ vb. kamu sistemleri entegre çalışmaktadır. http://personel.ibu.edu.tr
 4. Bilimsel araştırma proje başvuru sistemi ile üniversitemizdeki akademik personelin BAP proje başvurularını yapabildiği ve süreci takip edebildiği YÖKSİS ile entegre bir sistemdir. http://bap.ibu.edu.tr
 5. Etik kurul başvuru sitemi, akademik çalışmalar için kurum içi ve kurum dışı araştırmacıların etik onay almak üzere başvuru yaptığı, başvuruların ilgili kurullarca değerlendirilerek sonuçların açıklandığı bir sistemdir. http://etikkurul.ibu.edu.tr
 6. Öğrenci Eposta sistemi üniversitemize kayıt yapan tüm öğrenciler için elektronik posta adresi tanımlanmaktadır. Bu kapsamda e-posta adresi sahibi olan tüm kullanıcıların kampüs alanı içerisinde ve dünya genelindeki Eduroam hizmeti sunan tüm üniversitelerde kablosuz ağ erişimi sağlanmaktadır. http://eposta.ogrenci.ibu.edu.tr
 7. Erasmus öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği başvuru sistemi http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr
 8. Farabi öğrenci değişim başvuru sistemi https://farabibasvuru.ibu.edu.tr/
 9. Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Yeterlilik sınavı başvuru sistemi, Mevlana, Farabi, Erasmus başvurularında kullanılmak üzere yapılan dil sınavları için başvuru sistemidir.  http://ydyobasvuru.ibu.edu.tr
 10. Özel yetenekle         öğrenci            kabul   eden    Güzel   sanatlar            Fakültesi,         Öğrenci Seçme Başvuru           Sistemi

 http://gsfbasvuru.ibu.edu.tr

 1. Özel yetenekle öğrenci kabul eden Eğitim Fakültesi, Öğrenci Seçme Başvuru Sistemi http://efbasvuru.ibu.edu.tr
 2. Özel yetenekle öğrenci kabul eden B.E.S.Y.O. Öğrenci Seçme Başvuru Sistemi http://besyobasvuru.ibu.edu.tr
 3. Mezun Bilgi Sistemi, üniversitemizden mezun olan öğrencilerin iletişim bilgilerinin yer aldığı bir sistemdir. http://mbs.ibu.edu.tr
 4. Öğrenci Çıkış Sistemi, mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet aşamasındaki süreçlerinin takip edildiği sistemdir.

http://ocs.ibu.edu.tr

 1. Teknoloji Transfer Merkezinin, eğitim, kurs ve proje pazarı başvuru sistemidir. http://ttmerbasvuru.ibu.edu.tr
 2. Sürekli Eğitim Merkezinin, eğitim alma, kurs açma başvurularının alındığı online başvuru sistemidir.

http://suyambasvuru.ibu.edu.tr

 1. Bologna Akademik Kredi Transfer sistemi Bilgilendirme sitesi http://bologna.ibu.edu.tr
 2. Üniversitemizin telefon rehberi otomasyonudur. http://rehber.ibu.edu.tr
 3. Yabancı Diller Konuşma Kulübü Online Randevu Sistemi http://ydyorandevu.ibu.edu.tr
 4. Üniversite personeline yönelik lisanslı uygulamalar ve teknik destek kılavuzlarının yer aldığı bilgilendirme sistemidir. http://teknik.ibu.edu.tr
 5. Lisansüstü eğitim enstitüleri için öğrenci başvuru ve kayıt sistemidir. http://ebsis.ibu.edu.tr
 6. Yabancı öğrenci başvuru sistemidir. http://yobsis.ibu.edu.tr
 7. Akademik ve idari birimlerin aylık ve yıllık olarak faaliyetlerini girebildikleri ve ilgili birimlerde raporlanabildiği sistemdir. http://faaliyet.ibu.edu.tr
 8. Üniversitemizin görme engellilere yönelik hazırladığı web sitesidir. http://gormeengelli.ibu.edu.tr
 9. Elektronik değerlendirme ve anket sistemi - http://edes.ibu.edu.tr

 2017 KGBR’de gelişmeye açık yönler arasında bulunan ‘Üniversitede yönetsel ve operasyonel faaliyetlerin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplanmadığı, düzenli olarak analiz edilmediği ve dolayısıyla iyileştirme amaçlı olarak kullanılamadığı tespit edilmiştir. Bilgi yönetim sistemi erişilebilir ve fonksiyonel değildir.’ saptaması için Katip Çelebi Üniversitesinde bulunan ÜBYS bilgi sistemi alınmış olup kurulum aşaması devam etmektedir (Ek2.2.17).

Entegre bilgi yönetim sistemi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması ve kullanılmasına destek olacak bilgi yönetim sistemleri bulunmaktadır. Ancak bu sistemler birbirleriyle bütünleşik değildir veya tüm alanları kapsamamaktadır.

Kanıtlar

6.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi.docx

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik tanımlı süreçler ve planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.

Kanıtlar

6.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği.docx

4. Destek Hizmetleri

Üniversitemiz dışından tedarik edilen hizmetlerin tedarik sürecinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde mal ve/veya hizmet alınmaktadır.

Üniversitemiz kurum dışı mal/hizmet alımları sürecinde kanun, yönetmelik ve tebliğler dikkate alınmaktadır. Kurumumuz satın alma sürecinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. Maddesi gereği mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. Alım usulü ihtiyacın acili yetine ve duruma göre kanunda belirtilen yöntemlere göre yapılmaktadır. İhale sürecinde öncelikle ihaleye katılım yeterlilik kriterleri; Ekonomik ve mali yeterlilik ile Mesleki ve teknik yeterlilik belirlenmektedir. Bu kriterler yapılan işin idari şartnamesinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde mal/hizmetin kriterleri ihale dokümanı olan Sözleşme ihale şartnamesinde belirtilmektedir. Mal/hizmet alımlarında işin teknik kriterlerine ihale dokümanın parçası olan Teknik Şartnamede yer verilmektedir.

Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”, “4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu” basta olmak üzere diğer ilgili kanunlarla ve mevzuatla güvence altına alınmaktadır. “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” çerçevesinde mal/hizmet ihalesi yapıldıktan sonra, “4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu” gereği sözleşme yapılmaktadır. Sözleşmede mal/hizmetin nitelikleri; mal/hizmetin süresi, bedeli, teslimi, muayene ve kabul işlemleri ilişkin şartlar, cezai şartlar, garanti, vb. maddeler belirtilmektedir. Mal ve hizmet alımlarında muayene ve kabul komisyonları oluşturularak teknik şartnameye ve sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

Olgunluk Düzeyi: Kurumda, dışarıdan temin edilen tüm mallardan ve destek hizmetlerinden beklenen kalite düzeylerinin iç kalite güvence sistemi kapsamında planlanması, değerlendirilip iyileştirilmesi yönünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Üniversitemizin hesap verme sorumluluğunun gereği olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversite faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir faaliyet raporu hazırlanarak üniversitenin resmi internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşların bilgisine sunmaktadır.  (Ek-5.5.1)

Üniversitemizin faaliyet raporları kamuoyuyla paylaşılmasının yanı sıra ilgili kanun gereği Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da gönderilmektedir.

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncel, doğru ve güvenilir olması için bilgiler birincil kaynaklardan elde edilmekte ve yayın aşamasına kadar sürekli kontrole tabi tutulmaktadır. Bu bilgiler ayrıca Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik gibi üst yönetim birimleri tarafından da incelendikten sonra kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kamuoyuna sunulan bilgiler kapsamında hazırlanan faaliyet raporları; güncellik, doğruluk ve güvenilirlik açısından harcama yetkilisinin imzaladığı “İç Kontrol Güvence Beyanı” ile güvence altına alınmaktadır.

Yönetim, kurum çalışanları ile çeşitli dönemlerde toplantılar düzenleyerek, kurumun mevcut durumu, yapılan faaliyetler ve hedefler gibi konularda bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca dış paydaşlar olan şehirdeki kamu kurum ve kuruluşları ile medyaya da kurumun mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve hedefler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmaktadır

Bunların dışında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurumumuza gelen öneri ve eleştiriler değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirme

Olgunluk Düzeyi: Kurumun kamuoyunu bilgilendirmek üzere belirlediği ilkeler ve süreçler doğrultusunda, tüm alanları kapsayan kamuoyunu bilgilendirme uygulamalarından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek-5.5.1 BAİBÜ 2019 Faaliyet Raporu.pdf

Ek-5.1.2 İç Kontrol Güvence Beyanı.pdf

Hesap verme yöntemleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumun hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hızlı bir dijital dönüşümün yaşandığı, meslek tanımları ve içeriklerinin hızla değiştiği günümüzde, hala meslek diploması olarak kabul edilen yükseköğretim lisans mezuniyet diplomasının taşıdığı anlam ve yeterliliği de değişmektedir. Bu hızlı dönüşümün toplum ve dolayısıyla üniversitemizde verdiğimiz ön lisans, lisans, lisans üstü ve doktora mezuniyet alanlarına etkilerini, değişen beklentileri anlamak, takip etmek ve zamanında gerekli tedbirleri alarak, sürekli iyileşme içinde bulunabilmek için şu anda en iyi metodlardan birinin de Yükseköğretimde Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak olduğu aşikardır. Üniversitelerin araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslar arasılaşma gibi diğer faaliyet alanlarında da benzer hızlı değişim ve dolayısıyla hızlı adaptasyon için de yine Kalite Yönetim Sistemleri doğru adres olarak gözükmektedir. Bizim kendi kurumumuz için yapmamız istenilen Güçlü ve zayıf yön özetimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir:

2019 için

Güçlü Yön

Gelişmeye Açık yön

Kalite Güvence Sistemi

1.   2017 Yılında üniversite Dış

Değerlendirmeden geçtiği için tüm kurumda Kalite Yönetim Sistemleri konusunda farkındalık oluştu, Mevcut Yönetim Kalite Yönetim sistemlerinin önemine inanmaktadır.

2.   Yenilenen Kalite Yönergesiyle Direk Rektöre bağlı ve ortalama her ay toplanan aktif kalite komisyonu varlığı

3.   KİDR sürecinin Dış değerlendirmeye benzer bir iç değerlendirme mekanizması kurulması için öz değerlendirme ekipleri oluşturuldu. İlk eğitim verilerek çalışmalarına başlatıldı.

4.   Bilgi Yönetim sistemlerinin fonksiyonel hale getirmek için İzmir Katip çelebi Üniversitesi’nin geliştirdiği yaklaşık 30 alt modülü olan Üniversite Bilgi Sistemi protokolle üniversitemize kazandırıldı.

1.   Eğitim-öğretim dışındaki alanlarda da PUKÖ çevrimlerinin her yıl yapılabilmesinin sağlanması gerekmektedir.

2.   Kalite Çalışmalarının benimsenmesi, tüm akademik ve idari personelin kanıksaması için sürekli eğitim ve zaman gerekmektedir.

3.   İyileşme sonuçlarının takibi için yeni kurulan bilgi işlem sisteminin Kalite alanındaki gösterge takibi, kanıt ulaşımı kolaylığı vs sağlayacak, bütünleşik yönetime izin verecek yapıda olması gerekmektedir.

4.   Kalite Kültürünün oturması, tüm faaliyet alanlarında PUKÖ çevrimlerinin tamamlanması zaman alacaktır. Sürekli Kalite eğitimleri ve periyodik kontroller ile süreç hızlandırılabilir.

 

 

 

      Eğitim-Öğretim          1. Tüm programlardaki tüm dersler için      1. Eğiticilerin Eğitimi’nin daha çok

 

 

Eğitim-Öğretim

1.   Tüm programlardaki tüm dersler için Bologna Süreçleri dâhilinde program çıktısı, öğrenim çıktıları tanımlanması, bunların birbiri ve TYYÇ ile eşleştirilmesi, bilgi paketleri oluşumu büyük oranda tamamlanmış ve periyodik olarak dönem bitimlerinde birer aylık sürede sistem

açılarak güncellenme imkanı sağlanmaktadır.

2.   Bazı birimlerde 26 yıla ulaşan EğitimÖğretim tecrübesi, birçok konuda yönergelerin çıkarılmış olması güçlü yöndür. Eğitim Fakültemizin güçlü kadrosuyla çok sayıda uluslar arası yayın yapması güçlü yönümüzdür.

3.   YÖKAK Program bazlı web tabanlı değerlendirme yazılımını almamız ve bu alanda öz değerlendirme ekipleri oluşturarak çalışmaların başlatılması; kısa sürede bu alandaki aksaklıklara müdahale imkânı sağlayacaktır.

1.   Eğiticilerin Eğitimi’nin daha çok akademisyene ulaşması sağlanmalıdır.

2.   Eğitim ortamlarının Dijital çağla birlikte eğilimlerine göre eğitim metodolojisi iyileştirilmesi planlanabilir.

3.   Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme konusunda; yaşam boyu öğrenmeyi öğretme, farklı öğretim metotları kullanımı, anadilde iletişim, dijital yetkinlik, interdisipliner çalışabilme, yabancı dil gibi bazı TYÇ gerekliliklerini de, program yeterliliklerine ek olarak verebilecek düzenlemeler gerekmektedir.

4.   Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları konusunda müfredat çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır.

5.   Mezunlarımızın Eğitimlerinin yeterliliğine dair bilgilerine ulaşılarak mevcut müfredat güncellenmesi için ‘Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını düzenli olarak ölçen bir sistem’ kurulmalıdır.

6.   AKTS belirlemede öğrenci geri bildirimleri ile daha gerçekçi düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

 

Araştırma-Geliştirme

1.   Üniversite bünyesinde bulunan 16 Araştırma uygulama Merkezinin varlığı, bazılarının önemli ulusal çıktılarının olması (Ek4.1.4) güçlü yöndür.

2.   2017 KGBR’de Ar-Ge kapasitesinin güçlü yön olarak değerlendirilmesi

3.   BETUM’da topluma ve ekonomiye katkı potansiyeli yüksek laboratuar ve çalışma alanları bulunması

4.   Bilimsel araştırmalar için BAP’a gelen maddi kaynak problemi için alternatif yaklaşımlar ve araştırma alanına dış kaynaklardan aktarım yapılabilmesini sağlamak ve arttırmak için 2019 yılında eğitimler verilmiştir.

1.   Bu güçlü yönümüzde daha fazla kazanım sağlamak için ‘Araştırma Üniversitesi Aday adayı’ olma talebimiz vardır; bunun için de Ar-Ge alanında tanımlı politika ve stratejilerin güçlendirilmesi, Ar-Ge alanında

daha çok ölçüm ve düzeltici faaliyet ile PUKÖ’nün çevrimlerinin tamamlanabilmesi çalışmalarını artırmak gerekmektedir.

2.   Proje Yazma eğitimlerinin sürekliliğininsağlanması gerekmektedir.

3.   Asistan-doktora öğrencisi tezlerininmezuniyet öncesi yayın olma zorunluluğu, TYYÇ ile uyumlu olup bu çalışmaların arttırılarak ilgili yönergelerde düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Toplumsal Katkı

1.   Üniversite 30.000 öğrenci sayısı ile 180.000 nüfusu olan şehrin önemli dinamiğidir.

2.   Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin sağladığı sağlık hizmet sunumu güçlü yöndür.

3.   Çeşitli birimlerin sağladığı danışmanlık hizmetleri, toplumu bilgilendiren toplantılar

4.   Sertifikasyon sağlayan eğitim uygulamaları

5.   Nürdam sensör dedektör çalışmaları, ilk yerli MRG cihaz bobininin tamamlanması, ilk yerli MRG cihaz çalışmalarını yapan ekibin bulunması

1.   Toplumsal Katkı alanında birçok faaliyet gerçekleşmekle birlikte Politika ve stratejilerin gözden geçirilerek PUKÖ formatında süreçlerin düzenlenmesi ve Eğitim-öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin topluma katkısı düzenli olarak ölçülmesi gerekmektedir.

2.   Toplumsal Katkıyı artıracak yeni araştırma alanlarının belirlenerek araştırıcıların yönlendirilmesi sağlanabilir.

 

 

Yönetim Sistemleri

1. Üniversitenin üçüncü stratejik planını yapması, strateji daire başkanlığının tecrübesini arttırmış ve kalite yönetim sistemlerine bilgi ve belge sağlama

1. Bilgi işlem sistemi içerik ve çalışmasının Kalite Kanıt ve göstergelerini sağlayacak, bütünleşik yönetime izin verecek şekilde bilgi ve takip sistemi kurulması, kontrol,

 

konularında avantaj sağlamaktadır.

2. Kalite Yönetimi, Stratejik planlama, üniversitenin operasyonel ve yardımcı hizmet faaliyetlerinde bütünleşik yönetim sağlanması için bilgi işlem sistemini alınması

düzeltme ve dokümantasyon açısından yapılandırılması sağlanmalıdır.

2.   İş gücü envanteri, sınıf-derslik envanteri, iç eylem uyum planı çalışmaları da yeni bilgi işlem sistemi yardımıyla hızlandırılmalıdır.

3.   İdari personel Hizmet içi eğitimleri daha planlı ve düzenli gerçekleştirilmelidir.

 

             

 

2017 deki dış değerlendirmeden bu yana yaklaşık 3 yıl geçmiştir. Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri uygulama zorunluluğu anlaşılmış olmakla birlikte istenilen tüm sonuçlara ulaşmanın biraz daha zaman alacağı anlaşılmaktadır. Tüm çabalarımız Kalite Güvence Uygulamalarının sürekli işlerliği için 'sistem kurmak' üzerine yoğunlaşmıştır. 2017 KGBR'de bildirilen Gelişmeye Açık yönlerimiz, bu konuda yapılan, yapılmakta olan ve yapılamayanların özet tablosu aşağıdadır;

 

 

2017 KGBR’de Gelişmeye Açık

Yön

Bu alanda Yapılan-Yapılamayan-Yapılacaklar

1

Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Güvence Sistemleri Politikası oluşturulması

Bir politika belgesi oluşturuldu

(https://kalite.ibu.edu.tr/hakkimizda/temel-degerler), ancak portal.yokak.gov.tr deki uyarılara göre içerik iyileştirilmesi gerekli (içerik daha çok değerler şeklinde), Stratejik plan güncelleme komisyonu üzerinde çalışıyor

 

 

Eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kuruma ait performans göstergeleri yok ve stratejik plandaki performans göstergeleri nicel ve ölçülebilir değildir.

2019-2023 stratejik planda tüm alanlarda ölçülebilir performans göstergeleri olmakla birlikte tüm faaliyet alanlarında yeterli kapsayıcılıkta olmadığı anlaşıldı; 'Stratejik Plan Güncelleme Komisyonu' oluşturulmuş (Ek2.1.3) ve 10.02.2020’de ilk toplantısını yapıldı. 'Hedefler ve Göstergeler' bölümlerinde revizyon yanında yeni plan dönemi için üniversite tüm faaliyet alanlarındaki ‘Politika, Stratejilerin’ faaliyetlere uygun şekilde yeniden değerlendirmelerle güncellenmesi planlandı.    

 

 

Kalite Performans Göstergeleri yok

2019-2023 Stratejik plan hedef kartlarında (Ek2.1.2) göstergeler tanımlı ve 2019-2020 gerçekleşme  (Amaçperformans-hedef gerçekleşmesi) oranlarına bakılmıştır (Ek2.1.5).

 

 

Kalite iç değerlendirme sistemi yok

Dekan ve Müdürlere bilgilendirme toplantısı yapılarak öz değerlendirme ekiplerinin önemi ve ekiplere düşen işler anlatıldı (Ek2.2.9) Tüm programlarda öz değerlendirme ekipleri oluşturulması sağlandı (Ek2.2.10 ve Bu ekiplere önce 27.12.2019 tarihinde yaklaşık 5 saat eğitim verildi. Kalite Güvence sistemlerinde KİDR raporlarının yazımında Fakülte/YO/MYO, Enstitü, Araştırma Merkezi bazlı bilgi ve belge sağlayabilmeleri için

http://kalitekayit.ibu.edu.tr/goster.php?&s=giris adresi oluşturuldu. Böylelikle YÖKAK 2019 KİDR sorularının bu sisteme Fakülte /YO/MYO, enstitü, Araştırma Merkezi bazında cevaplanabilmesi sağlandı. Bu cevaplama işlemi için öz değerlendirme ekipleri görevlendirildi. İkinci aşama olarak Mart ayıyla birlikte tüm öz değerlendirme ekiplerinin kendi birimlerinde program bazında öz değerlendirme raporu yazması, bu raporların üniversite içi diğer öz değerlendirme ekiplerinde değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlenmesi ve gelişmeye açık yanlara göre düzeltmeler ile; (i) akreditasyona hazır birimlerin hazırlık derecelerinin anlaşılması, diğer birimlerinde (ii) ilk öz değerlendirme çevrimlerini kapatarak yaz aylarında ikinci çevrime geçmeleri planladı (Ek.2.2.11. Öz değerlendirme Ekipleri Zaman Planlaması).

 

 

Mezun istihdam bilgisi kamuoyu ile

Mezun takibini daha sağlıklı yapmak için Kalite

 

 

 

paylaşılmamış

Komisyonu altında olarak Kariyer İzleme Merkezi Alt Komisyonu kuruldu, Eğitim-Öğretim Kalite Alt komisyonuna, mezun izleme derneği yönetim kurulundan bir üye alındı. ‘Mezun izleme sisteminin’ istenilen düzeye henüz getirilememesi sorunu

çözülememiş olmakla birlikte; 2019 yılı içinde Kariyer Planlama ve Mezun izleme Uygulama ve Araştırma

Merkezi kurulmuş olup (Ek2.3.4), 2020 yılında Batı Karadeniz Üniversiteleri Kariyer fuarı üniversitemizde yapılması planlanmıştır (http://ajanda.ibu.edu.tr/batikafbati-karadeniz-kariyer-fuari-6-7-nisan-2020/).

 

 

Uluslararasılaşma stratejisi net tanımlı değil

Kalite Koordinatörlüğü ve Uluslar arası Ofis ile

27.01.2020 de toplantı yapılarak ‘Uluslararasılaşma Politika, Strateji hedef ve göstergeleri’ üzerinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı (Ek2.4.1)

 

 

KİDR hazırlama sürecinde kurum genelinde bilgi yaygınlaşmamış

Tüm programlarda öz değerlendirme ekipleri

oluşturulması sağlandı (Ek2.2.10 ve Bu ekiplere önce 27.12.2019 tarihinde yaklaşık 5 saat eğitim verildi. Kalite

Güvence sistemlerinde KİDR raporlarının yazımında Fakülte/YO/MYO, Enstitü, Araştırma Merkezi bazlı bilgi ve belge sağlayabilmeleri için

http://kalitekayit.ibu.edu.tr/goster.php?&s=giris adresi oluşturuldu. Böylelikle YÖKAK 2019 KİDR sorularının bu sisteme Fakülte /YO/MYO, enstitü, Araştırma Merkezi bazında cevaplanabilmesi sağlandı. Bu cevaplama işlemi için öz değerlendirme ekipleri görevlendirildi.

DERSE GİREN ÖĞRETİM ÜYELERİNE YÖNELİK’’

BAŞLIKLI EĞİTİMLER

ÖĞRENCİLERE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

 

 

Akreditasyon süreci tüm birimlere yaygınlaştırılmalı, benzer mekanizmalar akreditasyona benzer mekanizmalar kurularak işletilmelidir.

Fakülte/YO/MYO’lara yazı yazılarak Akredite olmak isteyen birimler için yazı yazıldı ( Ek2.2.6), akreditasyon isteyen programlar saptandı (Ek2.2.7 ) ve bu program sorumlularıyla toplantı yapıldı (Ek2.2.8 Toplantı

Sunumu). Tüm Fakülte/YO/MYO’larda özdeğerlendirme ekipleri oluşturuldu. Mart ayıyla birlikte tüm öz değerlendirme ekiplerinin kendi birimlerinde program bazında öz değerlendirme raporu yazması, bu raporların üniversite içi diğer öz değerlendirme ekiplerinde değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık yönlerin belirlenmesi ve gelişmeye açık yanlara göre düzeltmeler ile; (i) akreditasyona hazır birimlerin hazırlık derecelerinin anlaşılması, diğer birimlerinde (ii) ilk öz değerlendirme çevrimlerini kapatarak yaz aylarında ikinci çevrime geçmeleri planladı (Ek.2.2.11. Öz değerlendirme Ekipleri Zaman Planlaması). Böylelikle Eğitim-Öğretim alanında 2 tur öz değerlendirme yapılarak 2 tur PUKÖ çevrimi kapatılması hedeflendi. İlk turda başarılı olanların akreditasyon için desteklenmesi, hepsinin gelişmeye açık yanlarının geliştirilerek YÖKAK’ın web tabanlı akreditasyon benzeri program değerlendirme modülüne giriş yapmaları planlandı.

2

Eğitim-Öğretim

Bologna Bilgi Paketlerinde bilgi eksiklikleri var, bazı program bilgi paketi web’te yok, bilgi paketleri program yeterlilikleri ve ders x TYYÇ matris eksikliği tamamlanmalı, Müfredat

oluşturmada AKTS kullanımı yeterli değil

Bilgi paketleri eksikleri tamamlandı, tüm derslerde AKTS’ler üniversitenin Bologna sayfasında yayımlanıyor ((http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php). TYYÇ X Program çıktısı matrislerinin bazılarında eksiklikler var; giderilmeye çalışılıyor.

 

 

Program tasarımında iç-dış paydaş katkısı belirsiz (yapılandırılmış bir yöntemle paydaş görüşü rutin

 

BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planında Paydaş analizi ve

 

stratejik plandaki amaçların belirlenmesine katkısı 34-39 sayfalarda verilmektedir (Ek2.3.1). 2019 da yapısı

 

 

 

alınamıyor, dış paydaş görüşmeleri katılımcı değil)

yenilenen Üniversite Kalite Komisyonuna iç paydaş olarak bir öğrenci temsilcisi ve dış paydaş olarak Gerede TSO Başkanı Senato kararıyla seçilmiş olmakla birlikte 2019’da yapılan 9 kalite komisyon toplantısına ikişer kez katılım sağlamışlardır. Üniversite ve alt birimlerinde ‘Üniversite birimlerinin dış paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirliğini kurmak ve karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla’ 2019 yılında Üniversite-Paydaş

Danışma Kurulları yönergesi çıkartılmış (Ek2.3.2) ancak alt birimlerde ilgili kurullar bu rapor yazıldığı tarihte henüz oluşturulmamıştı.

Rektörlüğümüz, üniversitemiz personel ve öğrencilerinin görüş ve öneri doğrultusunda geliştirilmesi ayrıca karşılaşılan sorunların aracısız olarak en yetkili makama ulaştırılması amacıyla ‘AÇIK KAPI’ uygulaması başlattı. Akademik personel ve öğrenciler yanında

(http://ajanda.ibu.edu.tr/universitemizde-acik-kapiyailgi-suruyor/) Üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sunmak amacıyla ‘halk buluşmaları’ ile, halkımız da Rektörümüze randevu almadan ulaşabilmeye başladı(http://ajanda.ibu.edu.tr/rektor-alisarli-acik-kapihalk-gununde-bolululari-misafir-etti/).

 

 

Akademisyenlerin saha ve sektör temsilcileriyle irtibatının arttırılması, (şirket açmalarının özendirilmesi, laboratuar alt yapı güçlendirilmesi, Kariyer günlerine katılımların

artırılması)

 

 

Üniversite Paydaş-Danışma Kurulları Yönergesi

-

-

/)

-

i-

/)

(Ek2.3.2).

2019 da yapılan kariyer Günleri

(http://ajanda.ibu.edu.tr/etkinlik-takvimi/turizmde istihdam-ve-kariyer-gunleri/)

Kariyer Takip ve Mezun Uygulama ve İzleme Araştırma Merkezi Kurulması (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu ogrencilerine-kariyer-ve-istihdam-olanaklari-saglayacak Anneler Üniversitede Okulu (http://ajanda.ibu.edu.tr/iii anneler-universitede-okulu-25-29-kasim-2019/)

Rektörlük Açık Kapı uygulamaları

(http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-rektorlugunden-acik-kapi projesi/, http://ajanda.ibu.edu.tr/rektor-alisarli-acik-kap halk-gununde-bolululari-misafir-etmeye-devam-ediyor

 

 

Program yeterliliğine ulaşmanın izlenme mekanizmaları yok; Program güncellemeleri rutin sıklıkta yapılmalı ve paydaşlarda buna katılmalı

 

Öz değerlendirme ekipleri oluşturuldu, ilk eğitim ile

inde

KİDR yazımında tecrübe kazandılar, ilk tur öz değerlendirmeler bahar aylarında yazılarak kurum iç diğer ekiplerce çapraz değerlendirmeleri planlandı

 

 

AKTS daha gerçekçi belirlenmeli

 

AKTS nin öğrenciye yapılan anketlerle daha gerçekçi

n

yapılması gerekliliği, yaklaşık 680 akademisyene ulaşıla 13 ayrı Eğitimde anlatıldı, sonuçları henüz kontrol edilemedi

Bologna Sayfasında programların tama yakınında ders AKTS LERİ tanımlı, AKTS öğrenci geri dönüş anketleri planlanıyor

 

 

Eğiticilerin Eğitimi, Eğiticilerin eğitimi yeterli yapılmıyor,

 

Kasım 2019 da planlama yapıldı; tüm üniversitede etkin

 

ve yaygın eğitim için SÜYAM-İBUZEM işbirliğiyle zaman planlaması aşamasında

 

 

uluslar arası hareketlilik programları, kurumsal zorunluseçmeli derslerin öğrenci merkezli planlanması, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı gibi program yeterlik kriterleri, mevcut danışmanlık ve rehberlik sistemi uygulamaları gibi hususlara ilişkin açıklayıcı ve belirleyici bilgilerin ulaşılabilir

 

Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonu

 

doğrultusunda, üniversitemizin uluslararası saygınlık ve tanınırlığını üst düzeye çıkarılması, ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan bilimsel, sanatsal ve kültürel ilişkilerinin etkili bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak için Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi hazırlandı (Ek 4.2.2). Bu yönerge ile üniversitemizde mevcut olan Erasmus, Mevlana, Farabi ve AKTS Koordinatörlükleri yanında Uluslararası Öğrenci

Koordinatörü, YÖS Koordinatörü, Uluslararası

                 

 

 

 

olması gerekli

Ders çıktılarına ulaşma düzeyinin ölçülmesi gerekli

İşbirlikleri Koordinatörü görev tanımları yapılarak bu koordinatörlüklere görevlendirmeler yapıldı.

Uluslar arası hareketlilik YOKAK gösterge sayfalarında belirtilmiştir.

2018 yılında Bağlı bulunan Rektör Yardımcılığıyla yapılan bir toplantı sonrasında Meslek Yüksekokullarında seçmeli derslerin en az %25 düzeyine çıkarılması, bunun için program yanında bölüm seçmeli ders havuzu oluşturulması, rektörlük seçmeli ders havuzundan da yararlanılması kararı alındı ve büyük oranda gerçekleştirildi (Ek3.1.4)

 

Ders çıktılarına ulaşma düzeyi bir çok birimde hala istenilen düzeyde ölçülemiyor, 2019 yılı içinde Kariyer Planlama ve Mezun izleme Uygulama ve Araştırma

Merkezi kurulmuş olup (Ek2.3.3), 2020 yılında Batı Karadeniz Üniversiteleri Kariyer fuarı üniversitemizde yapılması planlanmıştır (http://ajanda.ibu.edu.tr/batikaf-

 

 

 

 

 

Atanma ve yükseltilme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi açıklanmalı

 

bati-karadeniz-kariyer-fuari-6-7-nisan-2020Yeni Doçentlik Kriterleriyle Yeni Atanma ve /)..

Yükseltilme

 

 

Kriterleri Yönergesi Yayımlandı (Ek-3.4.1.1)

 

 

Yeterli Öğretim üyesi olmayan bölümlere öğretim üyesi kazandırılmalı, akademisyenler arasında bölümler arası dengeli ve adil olunmalı,

Bazı alanlarda gerekli nitelikli öğretim üyesi istihdamı sağlanamamış,

 

 

3 yıldır bir çok alana yeni bir çok öğretim üyeleri alındı.

 

 

 

 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının belirli programlarda sürekliliği sağlanmalı

 

Genel Sekreterliğin hizmet içi yönerge taslağı üzerinde

de

çalışılıyor.

Aday memur eğitimleri 657 sayılı kanuna uyumlu şekil hazırlayıcı ve temel eğitim şeklinde gerçekleşiyor. Yeni başlayanlara adaylık ve diğer kategorilerde oryantasyon eğitimi yapılıyor (Personel Daire Başkanlığı tarafından)

 

 

Finansal kaynakların öğrenciye sunulan imkânlar noktasında şeffaf ve tanımlı süreçlerle güvence altına alınarak izlenmesi,

 

SKS 2019 Faaliyet raporunda bütçe kalemleri var

 

(Ek5.2.2)

 

 

Öğrencilerin kampüse ulaşımında güçlüklerin giderilmesi

 

Rektör yardımcısı, SKS Başkanlığı, Belediye Başkanlığı

k dı.

toplantılar yapıldı; Belediye Başkanlığı üniversitemiz talepleri doğrultusunda duraklarda düzenlemeler yapara online takip başlattı. Kampüs içi ring aracı sayısı arttırıl

 

Ar-Ge

/Toplumsal Katkı

Üniversitenin araştırma hedefleri doğrultusunda kurumsal

faaliyetlerini ve politikalarını şekillendirmeli, araştırma politikası haline getirmeli,

Araştırmaya yönelik performans göstergeleri daha etkin şekilde belirlenerek yakından takip edilmeli, başarılı çalışmalarda bulunan akademisyenler ödüllendirilmeli,

'Stratejik Plan Güncelleme Komisyonu' oluşturulmuş (Ek2.1.3) ve 10.02.2020’de ilk toplantısını yapmıştır.

 

Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için nitelikli araştırıcı, fiziki ve teknik altyapı imkânları, mali kaynakların artırılarak devamlılığının sağlanması ve çeşitlendirilmesi faydalı olacaktır.

 

Kurumda araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile

 

uyumlu ve destekleyen doktora ve post-doc programları yürütülmektedir. Üniversitemiz fen bilimleri enstitüsünde

10 adet doktora programı yer almaktadır

(https://fbe.ibu.edu.tr/eadb-ve-programlar). Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsünde 11, Eğitim Bilimleri Enstitü'sü bünyesinde 5, ve Sağlık Bilimleri Enstitü'sü bünyesinde ise 5 olmak üzere toplamda 31 doktora programı

                   

 

 

 

Üniversite hastanesi yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na devri ile BAP birimine aktarılan hastane gelirlerindeki azalma dolayısıyla, önümüzdeki süreçte BAP mali kaynaklarında, desteklenen araştırma sayı ve bütçelerinde düşüş oluşabileceği yönünde riskler bölündüğü değerlendirilmiştir. Üniversite dışı kaynaklardan sağlanan fonların artırılmasına yönelik rekabetçi stratejilere ve teşviklere gereksinim duyulmaktadır. Kürüm dışı kaynaklardan sağlanan proje-araştırma destek sayısı ve kaynak miktarı yetersiz bulunmuş olup, artırılması yönünde çaba sarf edilmelidir.

Ar-Ge çalışmalarının teşviki

 

 

enstitülerimiz bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.2017 KGBR’de Araştırma ve Geliştirme Güçlü yan olarak

 

tespit edilmiş olmakla birlikte; 2018 KİDR da ‘2018 üniversitemiz araştırmacıları tarafından 1 Avrupa Birliği, 3 Gençlik Spor Bakanlığı, 2 MARKA, 4 TÜBİTAK

projesi bitirildiği’ bildirilmişti. Bu sayının azlığı nedeniyle

TÜBİTAK araştırmacısı, TÜBİTAK değerlendiricisi olan Rektör yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Yaman tarafından başlatılan ‘Tübitak Proje Yazma eğitimleri’ sonrasında (http://ajanda.ibu.edu.tr/tubitak-1002-proje-yazmaegitimleri-basladi/ , http://ajanda.ibu.edu.tr/baibudetubitak-3501-programi-proje-yazma-egitimleri-devamediyor/ ) 2019 yılında Tübitak proje sayısını 12 tanesi 1002, biri 3501, biri 2522, dördü 1001 olmak üzere 19'a çıkardı 2019 da yeni başlayan diğer projeler ise 2 Avrupa Birliği, 3 Gençlik Spor Bakanlığı, 2 MARKA oldu (http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-projesi-marka-desteginibirincilikle-kazandi/ , http://ajanda.ibu.edu.tr/markadanuniversitemizin-iki-projesine-buyuk-destek/ ),(Ek.2.2.14).

2019 yılı içerisinde daha çok araştırma desteği sağlayabilmek için BAP Yönergesi yenilendi (Ek.2.2.15) ve BAP ofisi altında Proje Destek Ofisi kuruldu (Ek2.2.16).

Üniversitemiz BAP biriminin kayıtlarına göre 2019 ve 2020 Yılları proje sayıları mukayese edildiğinde ilgili strateji, politika, planlama ve uygulamaların proje sayılarına anlamlı bir ivme kazandırdığı söylenebilir. Örneğin ilgili belgede de görüleceği üzere 2019 da 44 olan BAP proje sayısı 2020 de 88’e, keza toplamda 19 olan TÜBİTAK projeleri sayısı 2020 de neredeyse iki kat artarak 30’a yükselmiş görünmektedir. (Ek.4.1.4),

(Ek.4.1.5) ayrıca bkz. http://bap.ibu.edu.tr/devam_eden_bap_projeleri.aspx? tur=1

 

 

Diğer taraftan araştırma sonuçlarının duyurulması ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi açısından iyi performans gösteren akademisyenlere kaynaklar ve imkanlar doğrultusunda yurtdışı kongre-sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılımlarının artırılması yönünde sunulan desteklerin ve teşviklerin miktarı artırılmalıdır.

Öğretim elemanlarının kurum dışı farklı organizasyonlarca düzenlenen proje hazırlama eğitim seminerlerine katılmaları teşvik edilmektedir. Diğer taraftan özellikle genç ve deneyimsiz öğretim elemanlarının araştırma projesi hazırlama konusunda kurum içi eğitim seminerleri yıl içinde farklı zamanlarda verilmeye devam ediyor.

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır. Üniversitemizde bu anlamda bazı birimlerde ortak programlar üzerinden araştırmalar yapılmaktadır. (Ek4.3.3)

 

 

Kurumun kentsel, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değer sağlayan araştırmalar ve buna dayalı performans göstergelerinin izlenmesi, ölçülmesi ve

değerlendirilmesi çalışmaları mevcut olmakla birlikte geliştirilmeli, sonuçlara dönük bulgular daha ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olmalıdır.

 

üniversitemizin en aktif birimlerinden olan NÜRDAM'ın

 

araştırma politika stratejisi ve hedefleri ile ilgili uygulamaların sistematik olarak izlendiğini ve izlem sonuçlarına göre tüm alanları ve programları kapsayan önlemlerin alındığını gösteren performans göstergeleri (Ek 4.1.3) ve önemli ürünlerinden olan yerli ve milli nükleer dedektörlere ait resim ekte sunulmuştur (Ek 4.1.4). 

 

 

Projeye dayalı araştırma sonuçlarının yayına dönüştürülmesi ve topluma

 

Kurumda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kurumsal

 

amaçlar doğrultusunda sürdürebilmek için üniversite dışı

             

 

 

 

duyurulması teşvik edilmelidir.

kaynakların kullanımını destekleyen uygulamalardan benimsenmekte, elde edilen bulgular değerlendirilmekte ve

 

 

 

 

Yönetim

Sistemi/Kurumsal

Karar Alma

Süreci

İdari yönden iç kontrol standartları, iş akışları ve personel görev tanımlarının net olarak belirlenmesinde eksiklikler saptanmıştır.

 

raporlar paydaşlarla birlikte ele alınmaktadır (Ek 4.2.3.İş akışları ile ilgili birim yazışmaların ile alt birimlerden

1).

 

 

esi

internet sayfalarına koymaları istendi,

(https://bidb.ibu.edu.tr/hakkinda/is-akis-semalari/aghizmetleri-ve-donanim-is-akis-semasi) bir kısmı tamamlandı bir kısmı devam ediyor

Personel görev tanımları için iş gücü envanteri, iş günc çalışılıyor; yeni alınan ÜBYS de yüklü görev tanımları

kuruma göre düzenlenmesi planlanıyor

 

 

Kurumun iç kontrol standartlarına uyum eylem planı bulunmamaktadır.

'Stratejik Plan Güncelleme Komisyonu' oluşturulmuş (Ek2.1.3) ve 10.02.2020’de ilk toplantısını yapmıştır.

Çalışma alanlarından biri olarak taslak olarak hazır olan ‘iç kontrol eylem planını’ da gözden geçirerek yönetime sunulması planlanmaktadır.

 

 

Kurumda, insan kaynakları dışında geçmiş yıllarda mali ve iktisadi kaynaklar ile kadro tahsislerinde adil, şeffaf, rasyonel ve dengeli bir kaynak dağılımının olmadığı yönünde kanaat oluşmuştur.

 

Yeni alınan bilgi işletim sistemi (ÜBYS) de ile daha

 

şeffaf, takip edilebilir bir sistem kurulması planlanmaktadır.

 

 

Bazı birimlerde eğitim-öğretimin aksamasına ve öğrenci memnuniyetsizliğine neden olabilecek personel yetersizlikleri mevcuttur. Yönetim ile akademik

 

Mevcut idari personelin üniversite içinde daha şeffaf ve

r.

adil dağılımı için Genel Sekreterlik çalışıma başlatmıştı  …Genel sekreterlik Topl tutanağı?

 

 

 personel, idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlar arasında iletişim kopukluğu yaşanmaktadır.

 

Rektörlük Açık Kapı uygulamaları

ii-

/

ru

(http://ajanda.ibu.edu.tr/baibu-rektorlugunden-acik-kap projesi/, http://ajanda.ibu.edu.tr/rektor-alisarli-acik-kap halk-gununde-bolululari-misafir-etmeye-devam-ediyor Yeni Bilgi işletim sisteminde CİMER benzeri bir başvu alanı planlanıyor

 

 

Üniversitede yönetsel ve operasyonel

faaliyetlerin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplanmadığı, düzenli olarak analiz edilmediği ve dolayısıyla iyileştirme amaçlı olarak kullanılamadığı tespit edilmiştir. Bilgi yönetim sistemi erişilebilir ve fonksiyonel değildir.

 

2017 KGBR’de gelişmeye açık yönler arasında bulunan

 

‘Üniversitede yönetsel ve operasyonel faaliyetlerin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verilerin periyodik olarak toplanmadığı, düzenli olarak analiz edilmediği ve dolayısıyla iyileştirme amaçlı olarak kullanılamadığı tespit edilmiştir. Bilgi yönetim sistemi erişilebilir ve fonksiyonel değildir.’ saptaması için Katip Çelebi Üniversitesinde bulunan ÜBYS bilgi sistemi alınmış olup kurulum aşaması devam etmektedir(Ek2.2.17).

 

 

Kuruma ait anahtar performans göstergeleri yeterli düzeyde takip edilmemektedir.

Kurumsal iç ve dış değerlendirme süreçlerine yönelik bilgilerin toplanmakta olduğu ancak, bu süreçte paydaşların katkı ve katılımlarının yeterli ölçüde alınmadığı saptanmıştır.

Mevcut stratejik planın yukarıda açıklanan eksiklerine rağmen ilk yıl hedef gerçekleştirme oranları saptanmış olup ekte (Ek2.1.5; Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığının topladığı 2019-2020 Hedef ve Gösterge sonuçları)  verilmektedir.

 

 

 

Üniversitenin kamuoyu ile eğitimöğretim, AR-GE faaliyetlerini de içerecek şekilde açık, güncel, ulaşılabilir veri ve bilgi paylaşımında, hazırlanan faaliyet raporları dışında, problemler yaşanmaktadır.

 

  

 Web sayfaları daha aktif güncellenmekte ve ibu.ajanda çok daha aktif faaliyet vermektedir.

http://kalite.ibu.edu.tr/  adresinde ve ibu.edu.tr daha fazla bilgi paylaşılmaktadır.

 

 

Kurumun kamuoyu ve paydaşları ile bilgi-verilerin doğru ve tutarlı şekilde paylaşımı, bunların üniversitenin gelişimi ve faydası temelinde kullanımı açısından

                 

 

 

 

mevcut eksiklikleri giderilmelidir.

 

 

 

Üniversitede içeriğine erişilemeyen şifreli bir kalite güvence sistemi modülü bulunmaktadır. Ancak, kurumun sürdürülebilir yönetim anlayışı ile personel ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş bir politikası ve bu yöndeki uygulamaları yeterli düzeyde bulunmamaktadır.

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
 • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top