Dış Kaynaklı Dökümanlar

    KANUNLAR
       
1 -KN- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
       
2 -KN- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
       
3 -KN- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
       
4 -KN- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
       
5 -KN- 2923 Sayılı Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi Kanunu
       
6 -KN- 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
       
7 -KN- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
       
8 -KN- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
       
9 -KN- 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
       
10 -KN- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
       
11 -KN- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
       
12 -KN- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
       
13 -KN- 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
       
14 -KN- 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
       
15 -KN- Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
       
16 -KN- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
       
17 -KN- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
       
18 -KN- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
       
19 -KN- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
       
20 -KN- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
       
21 -KN-  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
       
22 -KN- 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
       
23 -KN- 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
       
24 -KN- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
       
25 -KN- 6331 Saylı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
       
26 -KN- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
       
27 -KN- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
       
28 -KN- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
       
29 -KN- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
       
30 -KN- 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
       
31 -KN- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
       
32 -KN- 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu
       
33 -KN- Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
       
34 -KN- Kefalet Kanunu
       
35 -KN- Vergi Usul Kanunu
       
36 -KN- Tebligat Kanunu
       
37 -KN- Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
       
38 -KN- Damga Vergisi Kanunu
       
39 -KN- Gelir Vergisi Kanunu (Gvk)
       
40 -KN- Katma Değer Vergisi Kanunu
       
41 -KN- Türk Borçlar Kanunu
       
42 -KN- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
       
43 -KN- 5187 Sayılı Basın Kanunu
       
44 -KN- 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
       
45 -KN- 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
       
46 -KN- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
       
       
       
       
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top